ZASIŁKI W PIGUŁCE – część I

Saving plan with Gold Piggy bankZasiłek jest rodzajem świadczenia pieniężnego lub materialnego. W Polsce istnieje kilka rodzajów zasiłków. Zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego daje prawo do określonych przepisami świadczeń w razie choroby własnej, choroby członka rodziny oraz macierzyństwa.

Zapraszamy do śledzenia Bloga, w najbliższym czasie przedstawimy poszczególne rodzaje zasiłków. Dzisiaj wszystko o zasiłku chorobowym!

WYNAGRODZENIE CHOROBOWE I ZASIŁEK CHOROBOWY

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, które w czasie trwania ubezpieczenia, stały się niezdolne do pracy z powodu choroby.

Osobom, które stały się niezdolne do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż:

– w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,

– w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub w razie choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Za okres do 33 dni w roku kalendarzowym albo 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu począwszy odpowiednio albo od 34 albo 15 dnia niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy finansuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zarówno wynagrodzenie chorobowe jak i zasiłek chorobowy obliczane są od tej samej podstawy, jednak od wynagrodzenia chorobowego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek, natomiast od zasiłku chorobowego pobierana jest już tylko zaliczka na podatek.

Miesięczny wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy co do zasady przysługują w wysokości 80% postawy wymiaru, poza następującymi wyjątkami:

– 70% podstawy wymiaru za czas pobytu w szpitalu (dotyczy tylko zasiłku chorobowego oraz w przypadku pracowników w wieku powyżej 50 lat, od 34 dnia choroby),

– 100% podstawy wymiaru w czasie ciąży, wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
w wyniku poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek, narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narządów.

Za czas nieobecności w wyniku wypadku w pracy, od pierwszego dnia przysługuje zasiłek chorobowy
w wysokości 100% podstawy wymiaru, który jest finansowany z ubezpieczenia wypadkowego.

Okres wyczekiwania

Ubezpieczony nabywa prawdo do zasiłku chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia i wynosi:

– 30 dni dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo,

– 90 dni dla osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie.

Do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym lub też odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Jest grupa osób, których okres wyczekiwania nie dotyczy. Są to:

– absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– ubezpieczeni niezdolni do pracy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy;

– ubezpieczeni obowiązkowo, którzy mają co najmniej 10 lat obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

– posłowie i senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Okres zasiłkowy

Prawo do wypłaty zasiłku chorobowego przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub gdy niezdolność do pracy przypada w trakcie ciąży – przez okres nie dłuższy niż 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy oraz okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy nieobecnościami nie przekraczała 60 dni.

Niezbędna dokumentacja

Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, a następnie zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawione na formularzu ZUS ZLA, obejmujące okres, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Z dniem 1 stycznia 2016r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące formy przedstawiania dokumentu ZUS ZLA.

Wprowadzone zostały tzw. e-zwolnienia. Warunkiem wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego jest, aby zarówno lekarz jak i pracodawca posiadali profil na platformie usług elektronicznych Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Rejestracja na PUE przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto na stronie www.pue.zus.pl. Założenie konta kończy się otrzymaniem unikalnego loginu. Drugim etapem rejestracji jest potwierdzenie tożsamości. Jeśli użytkownik posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany ePUAP, może zarejestrować konto samodzielnie. Pozostałe osoby zgłaszają się z dokumentem tożsamości do najbliższej jednostki ZUS. Od razu po rejestracji użytkownik otrzymuje pełny dostęp do funkcjonalności PUE.

Warto podkreślić, że profil na PUE jest profilem prywatnym, zakładanym na osobę fizyczną. Pracodawca zakładając taki profil, zakłada go na wybraną osobę fizyczną. Osoba ta, po zalogowaniu będzie miała dostęp zarówno do danych prywatnych, jak i do danych spółki. Jeśli profil będzie zakładany na dodatkową osobę, inną niż osoby wymienione w KRS, np. na pracownika działu kadr i płac, nadanie pełnomocnictwa dokonuje się na dokumencie ZUS PEL.

Zwolnienia lekarskie w formie papierowej będą honorowane maksymalnie do końca 2017r.!

Ubezpieczony ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania. W przypadku nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi, zasiłek chorobowy obniżany jest o 25%. Konsekwencją wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. przepisów o wystawianiu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w formie e—zwolnienia, jest brak konieczności obniżania o 25% wysokości zasiłku w związku z niedostarczaniem ich w terminie.  Wystawione na profilu informacyjnym zaświadczenie będzie automatycznie wpływało na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, a stamtąd już bezpośrednio, w kolejnym dniu po otrzymaniu zaświadczenia, na skrzynkę płatnika.

O zasiłkach piszemy także >>TUTAJ<<

Autor:

Żaneta Paczkowska
Specjalista ds. kadr i płac

Helena Warszakowska
Menedżer

Źródła:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 tj.) ,

Koreks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r poz. 1502 tj.)

www.zus.pl

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud