Minimalna stawka godzinowa – ważne w 2018

W polskim prawie cywilnym mija właśnie drugi rok, od momentu zaistnienia minimalnej stawki godzinowej. Została ona wprowadzona w odniesieniu do przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi.

 

Co rozumie się pod pojęciem minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcy?

Minimalna stawka godzinowa oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

 

Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy?

Minimalna stawka godzinowa odnosi się do umów, o których mowa w:

 • art. 734 Kodeksu cywilnego – umów zlecenia;
 • art. 750 kodeksu cywilnego – umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów wykonywanych przez osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, jak również osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej.

 

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy w 2018 r.?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku wynosi ona 13,70 zł brutto. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Dz. U. poz.1747).

 

O czym należy koniecznie pamiętać przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcy?

Przyjmujący zlecenie oraz świadczący usługi zostali zobowiązani do prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy. Oznacza to, że przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy musi być przechowywana u przyjmującego zlecenie oraz świadczącego usługi przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Zgodnie z artykułem 8b ust. 1,2 i 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług:

 • strony określają sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług;
 • jeżeli jednak strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia;
 • jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis art. 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu stosuje się odpowiednio.

Przeczytaj więcej o praktyce absolwenckiej! 

Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej ma charakter gwarancyjny i podlega szczególnej ochronie.

W sytuacji, gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każda z tych osób pozostanie objęta minimalną gwarancją wynagrodzenia zgodnie z art. 8b ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Obowiązuje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi albo przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej musi nastąpić w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach czasu. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Sankcje grożące za nieprzestrzeganie przepisów o minimalnej stawce godzinowej zleceniobiorcy

W przypadku nieprzestrzegania przez zleceniodawcę minimalnej stawki godzinowej – kara grzywny wynosi od 1 000 zł do 30 000 zł.

Wyłączenia od stosowania minimalnej stawki godzinowej:

Nie wszystkie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług podlegają obowiązkowi zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Obowiązek ten nie ma zastosowania do umów zawieranych między osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej.

Wyłączone spod stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały także następujące umowy, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego:

 • jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;
 • umowy dotyczące usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);
 • umowy:
  • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
  • o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka;
  • w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  • w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej;
  • w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  • w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora;
 • jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
  umowy dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;
 • umowy dotyczące usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

 

mm

Młodszy Specjalista ds. kadr i płac Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud