Obowiązek wpłat na PFRON

Jeśli jesteś pracodawcą nie będącym jednostką budżetową, instytucją kultury, uczelnią, szkołą czy też placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną, zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, a jednocześnie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, koniecznie zapoznaj się z opisanymi poniżej podstawowymi informacjami o obowiązkowych wpłatach na PFRON.

 

Powstanie obowiązku po stronie pracodawcy

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiedzialny jest za gromadzenie i dystrybucję pozyskanych środków na aktywizację zawodową, a także rehabilitację osób niepełnosprawnych, np. dofinansowania do wynagrodzeń, wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych czy też finansowanie specjalistycznych placówek. Innymi słowy, PFRON zajmuje się finansowaniem polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pozyskiwanie środków odbywa się w drodze wpłat od pracodawców, a podstawowym kryterium jest tu wielkość zatrudnienia.

Obowiązkiem dokonywania co miesięcznych wpłat na PFRON objęci są wszyscy pracodawcy, którzy w danym miesiącu zatrudniają co najmniej 25 osób przeliczeniu na etaty i jednocześnie nie zatrudniają osób niepełnosprawnych lub poziom ich zatrudnienia jest niższy niż 6%. Dotyczy to pracodawców, którzy nie są publiczną lub nie publiczną uczelnią, wyższą szkołą zawodową, publiczną lub niepubliczną szkołą, zakładem kształcenia nauczycieli oraz placówką opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną.

 

Rejestracja w PFRON

Aby móc dokonywać wpłat na PFRON konieczna jest rejestracja pracodawcy w PFRON. Warunek rejestracji wymagany jest również w przypadku zatrudniania co najmniej 25 osób i jednoczesnym zwolnieniu z obowiązkowych wpłat. Rejestracja ta wiąże się z nadaniem numeru w rejestrze PFRON. W tym celu należy złożyć deklarację ewidencyjną DEK-Z (w przypadku zwolnienia z wpłat należy złożyć informację ewidencyjną INF-Z) korzystając z systemu e-PFRON2.

Przelewy do ZUS – indywidualny rachunek składkowy IRS – przeczytaj tutaj -> 

Metodyka wyliczania wysokości wpłat na PFRON

Należy pamiętać, że wysokość wpłat na PFRON nie jest z góry ustalona – musi być ona wyliczana każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca. W tym celu konieczne jest ustalenie stanu zatrudnienia będącego sumą stanu zatrudnienia z każdego dnia w danym miesiącu w przeliczeniu na etaty a następnie podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni w tym miesiącu (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), również z uwzględnieniem dni wolnych od pracy, takich jak soboty, niedziele czy święta będącymi ustawowo dniami wolnymi od pracy – wówczas przyjmuje się stan zatrudnienia z dnia poprzedniego, a w przypadku gdy miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy przyjmuje się stan z dnia następnego. Należy pamiętać, iż do stanu zatrudnienia wlicza się osoby zatrudnione na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • powołania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Istotnym jest tutaj fakt, iż zgodnie z art. 2a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.:

„osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność”

natomiast, jak mówi dalej Ustawa:

„w przypadku przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych począwszy od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia, jeżeli z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna, a wniosek o wydanie orzeczenia został złożony nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność”.

Warto podkreślić tutaj, iż:

„Bez względu na datę złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych również w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna.”

Jak podaje PFRON, do liczby osób zatrudnionych nie wlicza się zarówno osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym, jak również pozostałych osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach rodzicielskich,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy (inne niż Kodeks pracy, m.in. na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora czy ustawy Karta Nauczyciela).

Kwota, jaką należy wpłacić na PFRON za dany miesiąc obliczana jest jako iloczyn 40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2018 r. wynosi ono 4 622,84 zł) i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% (lub 2%), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Tak więc, kwota miesięcznej wpłaty wyliczana jest według poniższego wzoru:

 

KW = 40,65% * PW * [(X * 6%) – N]

KW – kwota wpłaty

PW – przeciętne wynagrodzenie

X – stan zatrudnienia ogółem (w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy) w miesiącu, za który dokonywana jest wpłata

N – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy) w miesiącu, za który dokonywana jest wpłata

 

Termin płatności do PFRON

Płatności na PFRON należy dokonać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek dokonania wpłat chyba, że termin ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas ostatnim dniem terminu jest następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy. W przypadku przekroczenia tego terminu powstanie zaległość w wyniku której naliczone zostają odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności do dnia zapłaty. Od 5 marca 2015 r. pieniężna wysokość odsetek od zaległości podatkowych wynosi 8%. Należy podkreślić tu również fakt, iż to na pracodawcy spoczywa obowiązek obliczenia odsetek i ich wpłata bez wezwania organu. Ważne jest, aby wpłaty, które dokonywane są po terminie płatności, oprócz głównego zobowiązania zawierały również kwotę odsetek. W przypadku wpłaty jedynie głównego zobowiązania z pominięciem kwoty należnych odsetek wyliczonych na dzień wpłaty, dokonana wpłata zostanie rozliczona proporcjonalnie na pokrycie zobowiązania i należnych odsetek za zwłokę – zostanie ona rozliczona zarówno na część zobowiązania, jak i odsetek, a tym samym w dalszym ciągu pozostanie zaległość do zapłaty, od której będą naliczane należne odsetki.

Również w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia następnego miesiąca, pracodawca zobowiązany jest do przekazania w sposób elektroniczny (korzystając z systemu e-PFRON2) odpowiedniej deklaracji, w której uwzględnione będą wyliczenia wpłaty za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek dokonywania wpłat. W przypadku pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników i nieosiągających wspomnianego już wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, obowiązującą deklaracją miesięczną do złożenia jest DEK-I-0, jak również deklaracja roczna DEK-R.

Dowiedz się więcej o uproszczonej wpłacie podatku CIT 

Źródła:

https://www.pfron.org.pl/

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf

mm

Specjalista ds. kadr i płac; w firmie Grant Thornton od września 2017 r. w Departamencie Outsourcingu w Katowicach. Z wykształcenia magister filologii angielskiej i uzyskany stopień licencjata w zakresie języków stosowanych (język angielski i język francuski), a także absolwentka studiów podyplomowych z zakresu kadr i płac; od lutego 2016 r. związana z HR, zainteresowania: polskie i brytyjskie prawo pracy, literatura kanadyjska.

Zobacz także

Skomentuj