Child Benefit, czyli zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii a zasiłek rodzinny w Polsce

Od wielu lat Wielka Brytania jest najchętniej wybieranym przez Polaków państwem, jeśli chodzi o pracę zarobkową. W 2016 r. według ONS (Office for National Statistics), Polacy stanowili największą mniejszość narodową tego kraju. Jak się okazuje, zdecydowana większość polskich imigrantów planuje związać swoją przyszłość z Wielką Brytania i osiąść tam na stałe, a tym samym prowadzić tam swoje życie rodzinne. Jak wskazują dalsze statystki przeprowadzone przez ONS, w 2016 r. na terenie Wielkie Brytanii ponad 22 tysiące dzieci było urodzonych przez Polki, co stanowi ponad 3% wszystkich urodzeń w tym kraju. Co sprawia, że Polacy tak chętnie postanawiają zamieszkać tam na stałe i wychowywać dzieci? Jednym z powodów może być przyznawany w Wielkiej Brytanii zasiłek na dziecko, tzw. Child Benefit, którego przyznanie, w przeciwieństwie do przepisów obowiązujących w Polsce, nie jest uwarunkowane wysokością dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

Czym jest Child Benefit i komu przysługuje?

Child Benefit jest formą zasiłku pobieranego na jedno lub więcej dzieci (w tym przypadku na każde dziecko z osobna) przez rodzica lub opiekuna odpowiedzialnego za wychowanie dziecka. Nie ma wyznaczonego limitu liczby dzieci, na które można pobierać zasiłek. Istotnym jest jednak fakt, iż zasiłek może być pobierany tylko przez jedną osobę na dane dziecko.
Zasiłek ten może być pobierany na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 16 roku życia (Child Benefit przestaje być wypłacany z dniem 31 sierpnia, czyli albo dokładnie w dniu 16. urodzin dziecka albo po nich w zależności która z dat wystąpi jako pierwsza). Jeśli dziecko jest między 16 a 20 rokiem życia, ale kontynuuje edukację w zakresie, które kwalifikuje je do dalszej wypłaty zasiłku. Warto podkreślić, że studia wyższe nie są uznawane za formę edukacji uprawniającą do pobierania Child Benefit.
Niedawno przeprowadziłem/łam się z Polski do Wielkiej Brytanii. Czy przysługuje mi zasiłek na dziecko?
Child Benefit może być pobierany przez osoby, które przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii z Polski jeśli spełniają one określone warunki:

 • legalnie przebywają na terytorium Wielkiej Brytanii i mają pozwolenie na stały pobyt tam (tzw. right to reside)
 • Wielka Brytania jest głównym miejscem ich zamieszkania (za wyjątkiem krótkich okresów, np. wakacje)
 • w większości przypadków, dziecko musi mieszkać z osobą ubiegającą się o ten zasiłek.

O zasiłek można ubiegać się najwcześniej po 3 miesiącach pobytu w Wielkiej Brytanii w przypadku osób, które przybyły 1 lipca 2014r. lub później. 3-miesięczny okres „wyczekiwania” nie jest stosowany w przypadku osób, które osiedliły się w Wielkiej Brytanii 1 lipca 2014r. lub później, między innymi gdy członek rodziny pracuje już lub prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii.
Podatek a Child Benefit
W większości przypadków Child Benefit jest wolny od podatku. Tzw. High Income Child Benefit Charge czyli opłata lub inaczej podatek od zasiłku zostaje odprowadzony w przypadku, gdy indywidualny dochód osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub partnera/partnerki osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem przekracza £50 000. Aby obliczyć wysokość podatku, który należy odprowadzić od Child Benefit można użyć kalkulatora przygotowanego przez HMRC (brytyjski odpowiednik Urzędu Skarbowego).
Jak ubiegać się o Child Benefit?
W celu otrzymania zasiłu na dziecko w Wielkiej Brytanii należy wypełnić specjalny formularz, tzw. Child Benefit claim form CH2 i przesłać go wraz z aktem urodzenia dziecka do odpowiedniego urzędu – Child Benefit Office. Czas oczekiwania na przyznanie zasiłku wynosi do 12 tygodni od momentu złożenia formularza, jednak w przypadku osób, które od niedawna mieszkają w Wielkiej Brytanii czas ten może się wydłużyć. Warto pamiętać o tym, aby formularz w miarę możliwości złożyć jak najszybciej, gdyż wypłata zasiłku może być dokonana za nie więcej niż 3 miesiące wstecz w stosunku do daty złożenia wniosku.

Ważne jest, aby powiadomić Child Benefit Office w przypadku wszelkich zmian mogących mieć wpływ na wypłatę i/lub wysokość przyznanego zasiłku, takich jak:

 • sytuacje związane bezpośrednio z dzieckiem, np. kontynuowanie nauki po ukończeniu 16 roku życia, rozpoczęcie pracy przez przez co najmniej 24 godziny tygodniowo, opuszczenie kraju na stałe, pobyt w szpitalu, zaginięcie czy śmierć,
 • sytuacje dotyczące rodzica/opiekuna, np. zmina numeru konta bankowego, nazwiska, adresu, wyjazd zagraniczny przekraczający okres 8 tygodni
 • czy śmierć jednego z rodziców dziecka.

Wysokość zasiłku i częstotliwość wypłacania

Child benefit wypłacany jest co 4 tygodnie (w poniedziałek lub wtorek), a jego tygodniowa wysokość w 2018r. wynosi:

 • £20,70 wypłacane na najstarsze lub jedyne dziecko
 • £13,70 wypłacane na każde kolejne dziecko

W przypadku niedopłaty lub nadpłaty zasiłku konieczny jest kontakt z Child Benefit Office.
Istnieje również możliwość cotygodniowej wypłaty zasiłku w przypadku m.in. rodziców samotnie wychowujących dziecko/dzieci.
Zasiłek rodzinny w Polsce
Tymczasem, osoby, które na stałe przebywają w Polsce mogą liczyć na zasiłek rodzinny – świadczenie pieniężne, które wypłacane jest co miesiąc przez okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Chociaż zasiłek ten ma na celu, podobnie jak w przypadku child benefit w Wielkiej Brytanii, częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, to jednak oba zasiłki różnią się od siebie.
Wysokość kwoty zasiłku rodzinnego w Polsce uzależniona jest od wieku dziecka i w okresie zasiłkowym 2017/2018 wynosiła ona odpowiednio:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w Polsce?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych prawo do zasiłku rodzinnego w Polsce przysługuje następującym osobom:

 • rodzicom/jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

W obu powyższych przypadkach zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat lub 21 (gdy uczy się w szkole. Zasiłek ten może również przysługiwać do ukończenia przez dziecko 24 lat jeśli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  osobie uczącej się (w przypadku osoby pełnoletniej, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Kryterium przyznawania i czas przysługiwania zasiłku rodzinnego w Polsce
W Polsce kryterium decydującym o przyznaniu zasiłku rodzinnego jest wysokość przeciętnego dochodu na osobę w rodzinie lub wysokość przeciętnego dochodu osoby uczącej się. Zasiłek rodzinny jest przyznawany gdy dochód ten nie przekracza:

 • 674 zł,
 • 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Warto tutaj zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy oświadczeniach rodzinnych „w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego (…) zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny”.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje w Polsce?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje w następujących przypadkach:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b. ojciec dziecka jest nieznany,
c. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e. dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki, o które można się ubiegać z tytułu:

 • urodzenia dziecka (becikowe),
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego),
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

O zasiłku macierzyńskim przeczytaj więcej -> TUTAJ 

Program Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 r. w Polsce realizowany jest program „Rodzina 500+” będące nieopodatkowanym świadczeniem w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku rodzin o niskich dochodach stanowi ono wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc aż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Jak czytamy na stronie rządowej poświęconej programowi świadczenie w wysokości 500 zł otrzymają również „rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych”. Aby móc otrzymacie świadczenie realizowane w ramach programu „Rodzina 500+” należy co roku składać wniosek na nowy okres świadczeniowy, który obowiązuje od października bieżącego roku do końca września roku następnego.

Bibliografia:
https://rodzina500plus.gov.pl/
http://www.zus.pl/program-rodzina-500
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
https://www.gov.uk/browse/benefits/child

mm

Specjalista ds. kadr i płac, Departament Outsourcingu, Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud