Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzone przez Konstytucję Biznesu

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie Konstytucja Biznesu. To, co nazywamy Konstytucją Biznesu to zbiór 5 ustaw, zmianie uległo ok. 200 aktów prawnych oraz uchylona została m.in. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i aktualne przepisy dotyczące CEIDG.

 

Sednem tych zmian jest nowe prawo przedsiębiorców, zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., nowelizowaną kilkadziesiąt razy. Ustanawia ono zbiór praw i obowiązków przedsiębiorców, dla tworzenia i stosowania prawa w sferze działalności gospodarczej.

“co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”

Powyższe sformułowanie jest hasłem naczelnym Konstytucji Biznesu, idei utworzonej z myślą o przedsiębiorcach, którzy mają być dla przedsiębiorców nie przeciwnikami, a partnerami w procesie tworzenia sukcesu gospodarczego.

W myśl nowych przepisów szczególnie ważna staje się swoboda prowadzenia działalności gospodarczej:

rozstrzyganie wątpliwości na korzyć przedsiębiorcy (art. 10 ust. 2 p.p.) (art. 11 ust. 1 p.p.)

domniemanie uczciwości przedsiębiorcy

przyjazna interpretacja przepisów (art. 34 p.p.), (art. 14p.p.)

ułatwienia w procesach kontrolnych, wykorzystywanie drogi mailowej@ oraz telefonicznej do przekazywania informacji na potrzeby kontroli

– zmiana podejścia urzędników, partnerskie podejście, zakaz formalizmu, milczące przyjmowanie niekompletnych wniosków, brak konieczności dostarczania oryginałów lub kopi poświadczanych notarialnie.

 

Ulga na start

Osoby osiągające przychody w wysokości do połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku 1050 zł miesięcznie) nie maja obowiązku rejestrować swojej działalności, jak również prowadzić ewidencji swoich przychodów i opłacać żadnych składek na ZUS. Osoby z wyższymi niż 1050 zł miesięcznie przychodami z działalności mogą skorzystać z innej preferencji, tzw. ulgi na start. Przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności nie muszą płacić składek do ZUS, mają jednak obowiązek opłacania co miesiąc około 320 zł składki zdrowotnej. W razie wypadku nie dostaną więc zasiłku czy renty, będą jednak mogli liczyć na bezpłatne leczenie w szpitalu.

Z ulgi na start będzie mógł skorzystać również wspólnik spółki cywilnej. Przedsiębiorca na uldze zaoszczędzi prawie 200 zł miesięcznie.

Trzeba pamiętać, że wprowadzone ułatwienia przysługują tylko osobom, które podejmują prowadzenie działalności po raz pierwszy lub od zakończenia lub zawieszenia poprzedniej upłynęło co najmniej 60 miesięcy.

 

Zawieszenie działalności na dłużej, a reaktywować łatwiej

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawiesi działalność, nie będzie płacić w okresie zawieszenia składek ZUS, ale w dalszym ciągu będzie mógł spodziewać się kontroli fiskusa. Nowelizacja wydłuża natomiast maksymalny okres, na jaki można zawiesić prowadzenie działalności z 24 miesięcy na okres bezterminowy. Upraszcza też formalności związane ze wznowieniem funkcjonowania firmy – nie będzie już konieczny aktualizujący wniosek CEIDG-1, bo wznowienie nastąpi automatycznie, zgodnie z datą wskazaną przez właściciela firmy we wniosku.

Aby wiedzieć więcej o Konstytucji Biznesu przeczytaj również na naszym blogu księgowym >> 

Pełnomocnictwo i prokura

Konstytucja umożliwia jednoosobowym przedsiębiorcom ustanawianie prokurentów, na wzór spółek handlowych. Prokurą jest pełnomocnictwo udzielane przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEIDG (lub do rejestru przedsiębiorców KRS), które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z kolei do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono zasadę, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

 

Rzecznik MSP

Ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców upoważnia go do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występowania do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. Obszarem działalności tego urzędu ma być stworzenie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną.

 

  • Wszystkie najważniejsze kwestie zawarte w Konstytucji Biznesu, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku.
  • 1 lipca 2018 r. wszedł w życie art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.
  • 1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS.

mm

Specjalista ds. kadr i płac Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud