Zmiany związane z wprowadzeniem e-ZLA

Możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego działa od 1 stycznia 2016 r., jednak od 1 grudnia 2018 r. jest to jedyny możliwy sposób wystawiania zwolnień lekarskich. Możliwość wystawiania e-ZLA zyskali od 23 października 2018 r. również asystenci medyczni.

 

Od 1 grudnia 2018 r., jeśli w wyniku badania lekarz stwierdzi, że ubezpieczony jest niezdolny do wykonywania pracy lub stwierdzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny ubezpieczonego, wówczas powinien wystawić elektroniczne zaświadczenie lekarskie. Po podaniu przez pacjenta numeru PESEL lekarz będzie miał dostęp w systemie do danych ewidencyjnych niezbędnych do wystawienia takiego zaświadczenia. W systemie będą wykazani wszyscy płatnicy składek za danego ubezpieczonego (możliwość wskazania), jak również informacja czy dany płatnik posiada profil informacyjny na ZUS PUE i czy zachodzi konieczność wręczenia pacjentowi zwolnienia w formie papierowej z pieczątką i podpisem lekarza.

Jeżeli pracodawca nie posiada profilu informacyjnego na ZUS PUE i pacjent otrzymał wydruk zaświadczenia. Wówczas ma obowiązek dostarczyć go do pracodawcy, przy czym może to zrobić nawet po zakończeniu absencji chorobowej, bez utraty prawa do części zasiłku od 8 dnia niezdolności do pracy.

Wsparcie organizacji w obszarze kadrowo-płacowym >> Przeczytaj więcej >> 

Obieg dokumentu e-ZLA

Zaświadczenie wystawione na profilu informacyjnym lekarza automatycznie wpłynie na skrzynkę ZUS, a w kolejnym etapie na skrzynkę płatnika składek i będzie ono dostępne na profilu ZUS PUE płatnika (bez numeru statystycznego choroby).

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień ułatwi pracę lekarzom, gdyż wyeliminuje to następujące obowiązki:

 • dostarczanie oryginałów zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA do ZUS,
 • przechowywanie drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego oraz
 • pobieranie z placówek ZUS bloczków zwolnień.

Lekarze uprawnieni do wystawiania zwolnień otrzymają z ZUS bezpłatny dostęp do:

 • danych ewidencyjnych ubezpieczonych i płatników w zakresie niezbędnym do wystawiania zaświadczeń,
 • informacji czy płatnik posiada profil informacyjny na PUE,
 • informacji o wcześniejszych zaświadczeniach lekarskich ubezpieczonego wystawianych również przez innych lekarzy.

 

Podstawa do rozliczenia absencji chorobowej od 1 grudnia 2018 r.

Od 1 grudnia 2018 r. dokumentami potwierdzającymi absencję chorobową lub sprawowanie opieki przy ustalaniu prawa do zasiłku będą:

 • zaświadczenia lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego,
 • wydruki wystawionych w formie elektronicznej zaświadczeń lekarskich (z pieczątką i podpisem lekarza),
 • zwolnienia lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (w sytuacji braku dostępu do internetu np. podczas wizyty domowe). Lekarz ma obowiązek wprowadzić do systemu wystawione przez siebie zwolnienie w podanej formie w ciągu 3 dni roboczych od jego wystawienia.

Blankiety ZUS ZLA od 1 grudnia 2018 r. zostają ostatecznie wycofane.

Elektroniczne zaświadczenie lekarskie zawierają te same informacje, które zawierało ZUS ZLA, nie ulegają zmianie również kody choroby. Zgodnie z art. 57 ustawy zasiłkowej na pisemny wniosek ubezpieczonego na zaświadczeniu nie umieszcza się kodu B i D.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego datę porodu należy udokumentować skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, natomiast przewidywaną datę porodu zaświadczeniem wystawionym na zwykłym druku. Przyczynę niemożności wykonywania pracy w skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów również określa zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku.

 

Tryby postępowania

 • Płatnik składek posiadający profil ZUS PUE – podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest widoczne na profilu płatnika zaświadczenie lekarskie lub dostarczony przez ubezpieczonego wydruk zaświadczenia mimo, że nie zostało ono jeszcze wprowadzone do systemu przez lekarza wystawiającego. Do wypłaty zasiłku opiekuńczego należy złożyć wypełniony druk Z-15A lub Z-15B.
 • Płatnik składek posiada profil ZUS PUE, ale nie jest płatnikiem zasiłków – podstawą do wypłaty zasiłku przez ZUS jest wniosek płatnika składek złożony na druku Z-3 lub Z-3a.

 

_______________

Podstawa prawna:

 • 53- 55a, art. 57-58, art. 59, art. 61, art. 61b, art. 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa- j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1925
 • 1 ustawy z 10 maja 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw- Dz.U. z 2018 r. poz.1150
 • 47a ustawy z 13 października 1998 r. o zmianie ubezpieczeń społecznych- j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
 • 1-7, § 9 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokości oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków- j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 87
 • 7, § 10 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim- Dz.U. z 2015 r. poz. 2013
 • 1, § 5-10 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich- Dz.U. Nr. 65, poz.743

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac, Departament , Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud