Numer PESEL dla cudzoziemca

Od 2020 roku w systemie e-Deklaracje, w informacji PIT-11 dla cudzoziemca, nie będzie już można wprowadzić ciągu cyfr „99999999999” w miejscu numeru PESEL.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności z 24 września 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382, 1544, z 2019 r. poz. 60), rozszerzająca  m.in. obowiązek meldunkowy na cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 30 dni. Obecnie art. 7.1  w/w ustawy stanowi, że „w rejestrze PESEL gromadzone są dane:

1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;

3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to nadanie „z urzędu” numeru PESEL wszystkim cudzoziemcom meldującym się w Polsce na pobyt stały lub czasowy.

 

Jeśli zależy Ci na perfekcyjnym prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych, uwolnieniu się m.in. od wniosków o NIP czy PESEL, skorzystaj z pomocy naszych ekspertów z dedykowanego zespołu outsourcingu kadrowo-płacowego >> 

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Rozdział 5 ustawy o ewidencji ludności (pt.: Obowiązek meldunkowy cudzoziemców) reguluje również kwestię kto oraz kiedy podlega obowiązkowi meldunkowemu. Art. 41 rozróżnia dwie podstawowe grupy obcokrajowców.

 1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatele Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin bez względu na obywatelstwo – obowiązek meldunkowy w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Cudzoziemcy niewymienieni w punkcie 1 – obowiązek meldunkowy w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4. dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Jest PESEL? Nie będzie NIP-u?

Powołując się na powyższe przepisy, już w 2018 roku Urzędy Skarbowe odmawiały niekiedy nadania cudzoziemcom numeru NIP do rozliczeń podatkowych w przypadku, gdy spełniali oni warunek art. 3.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

 

Nowe praktyki skarbówek

Obecnie Ministerstwo Finansów potwierdziło fakt odejścia od dotychczasowych praktyk zastępowania numeru PESEL w dokumentach elektronicznych przesyłanych do Urzędów Skarbowych ciągiem znaków „99999999999”. Oznacza to niemożność złożenia informacji PIT-11 w formie elektronicznej za cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przy rozliczeniach podatkowych za 2019 rok.

 

Co zrobić, żeby otrzymać PESEL?

Jak postąpić, jeśli cudzoziemiec nie jest zameldowany na pobyt stały ani czasowy, tzn. jeśli nie dostał numeru PESEL z urzędu? Okazuje się, że brak meldunku nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu numeru PESEL. W tego typu sytuacji cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o nadanie numeru Pesel:

 • w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się siedziba jego pracodawcy
 • lub w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracuje albo pracodawca ma siedzibę poza polską granicą.

We wspomnianym wniosku powinien podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL, np. przy rozliczeniach podatkowych – wymieniony wyżej art. 3.1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Ów wniosek cudzoziemiec może złożyć osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika – ale w tym przypadku niezbędne będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport, karta pobytu). Usługa nadawania numeru PESEL jest bezpłatna.

 

 

Pracodawco!

Dopilnuj, aby zatrudniani przez Ciebie cudzoziemcy, którzy spełniają warunki do nadania numeru PESEL, posiadali ów identyfikator. Uchroni Cię to przed problemami w rozliczeniach zwłaszcza z ZUS-em i urzędem skarbowym.

 

Specjalista ds. kadr Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

2 komentarze

 • Grazyna 29 czerwca 2019   Odpowiedz →

  Chce uzyskać Pesel dla mojej córki mieszkającej i urodzonej w Australii. Ja matka jestem Polka tez mieszkająca w Australii.
  Mam już wniosek o zlozenie pesel do Warszawy.
  Pytanie;czy trzeba dołączyć australijski polskie tłumaczenie aktu urodzenia córki i numer jej paszportu Australijskiego ? Córka nie ma zameldowania w Polsce.
  Serdecznie dziękuje
  Z poważaniem
  Grażyna Sienko

 • MonikaChojecka 2 lipca 2019   Odpowiedz →

  Pani Grażyno, dziękujemy za zainteresowanie naszym blogiem. Odpowiedź na Pani zapytanie zostało wysłane do Pani na adres e-mailowy. Pozdrawiam

Skomentuj