Świadectwa pracy zgodne z RODO – czyli bez imion rodziców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia, który zawiera nowy wzór świadectwa pracy oraz objaśnienia jak go wypełnić. Ma to służyć dostosowaniu krajowych przepisów do unijnych w zakresie RODO. Zgodnie z nimi pracodawcy nie będą mogli pozyskiwać ani od kandydatów do pracy, ani od pracowników, danych dotyczących imion ich rodziców.

 

4 kwietnia br. MPiPS opublikowało projekt rozporządzenia, który zawiera nowy, pomocniczy wzór świadectwa pracy oraz zmianę objaśnień do jego wypełniania w zakresie pracy w szczególnych warunkach. Istotą zaproponowanych zmian jest:

  1. wykreślenie z wzoru świadectwa pracy pozycji obejmującej imiona rodziców osoby kończącej zatrudnienie w danej firmie – zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w zakresie RODO, pracodawcy nie mają prawa pozyskiwać takich danych od rekrutowanych osób, ani żądać ich od zatrudnionych; nie będą mogli zatem podawać ich także w dotychczas obowiązujących świadectwach pracy;
  2. doprecyzowanie objaśnień do wypełniania świadectwa pracy w zakresie pracy w szczególnych warunkach – zgodnie z nowymi wyjaśnieniami, pracodawcy, którzy nie muszą stosować wykazów prac świadczonych w szczególnych warunkach, wraz z odgórnie narzuconymi nazwami stanowisk, mogą sami decydować o ich nazewnictwie; oznacza to, że nazwy te nie muszą być identyczne z ustalanymi przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Dz.U. poz. 43 ze zm.); dotychczasowe objaśnienia mogły sugerować, że do wszystkich pracowników mają zastosowanie wykazy prac w szczególnych warunkach wraz z ustalonymi nazwami stanowisk.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

Etap legislacyjny

Wspomniane rozporządzenie ma zacząć obowiązywać dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Obecnie projekt został skierowany do opiniowania przez stronę społeczną. W dalszej kolejności trafi pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, a następnie na posiedzenie Komitetów Społecznego i Ekonomicznego. Finalnie zostanie skierowany do prac Komitetu Stałego Rady Ministrów, a dalej, wypracowane rozporządzenie będzie wymagało już tylko podpisu ministra pracy i polityki społecznej, zanim nastąpi jego ogłoszenie.

 

Zmieniony wzór świadectwa pracy, wraz z objaśnieniem dotyczącym prawidłowego sposobu jego wypełniania, znajduje się tutaj >> 

 

Podstawa prawna

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu MPiPS: „Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (…) wynika z uchwalenia przez Sejm RP w dniu 21 lutego 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

 

oprac.: HZK za DGP/PIT.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj