Urlop dla doktoranta – czy można odmówić?

Relaxing travel for the holidays

Urlop „doktorancki” to nie urlop szkoleniowy. Obydwa są bowiem regulowane wg. różnych podstaw prawnych – odrębnych ustaw. Doktorant to nie student. Wymiar okresu urlopu „doktoranckiego” jest ustalony w ustawie.

 

 

 

Zasady udzielania urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej reguluje ustawa
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Mówi o tym art. 23. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną przysługuje na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze
28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów (kodeksu pracy) są dla tego pracownika dniami pracy. Jest on przeznaczony na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. Za okres urlopu doktoranckiego przysługuje pracownikowi wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. W świetle przepisów urlop ten jest traktowany jako normalny czas pracy, nie ma więc żadnego związku z urlopem wypoczynkowym.

Urlop należy się z mocy ustawy i pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu w celu
przygotowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej ani odmówić zwolnienia na obronę rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjnego. Pracownik musi jednak odpowiednio wcześniej uzgodnić z pracodawcą termin urlopu lub zwolnienia.

Iwona Baj
Grant Thornton
Specjalista ds. kadr i płac

Zobacz także

Skomentuj