Zasady korzystania z urlopu szkoleniowego

Na dzisiejszym wymagającym rynku pracy pracownicy bardzo często podejmują działania mające na celu poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w związku z tym osobom pracującym na umowę o pracę może przysługiwać urlop szkoleniowy.

„Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą” Art. 1031. § 1. KP

Podnoszenie kwalifikacji za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy nie musi być na piśmie, jeśli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostania z nim w stosunku pracy po ukończeniu nauki.  Jednakże zarówno dla przejrzystości jak i dla celów dowodowych, warto spisać warunki na jakich pracodawca będzie wspierał pracownika w podnoszeniu kwalifikacji. Oprócz urlopu szkoleniowego pracownik będzie uprawniony do zwolnienia z całości lub z części dnia pracy w celu uczestniczenia w zajęciach. Dodatkowo  pracodawca może udzielić pracownikowi pomocy finansowej związanej ze zdobywaniem lub poszerzaniem kwalifikacji zawodowych, np. poprzez sfinansowanie czesnego lub zakupu podręczników.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze określonym w art. 1032. § 1 KP i wynosi:

1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

4) 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przez ostatni rok studiów rozumie się rok akademicki a nie rok kalendarzowy.

W związku z przysługującym urlopem szkoleniowym pracownik nadal zachowuje prawo do wynagrodzenia. W tym przypadku do naliczenia wynagrodzenia stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z zaznaczeniem, że składniki zmienne wynagrodzenia uwzględniane są w wysokości przeciętnej z miesiąca, w którym miał miejsce urlop.

Czy pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych będzie miał prawo do urlopu szkoleniowego? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 279) studia podyplomowe nie kończą się obroną pracy podyplomowej, a jedynie złożeniem egzaminu końcowego lub pracy końcowej. W związku z tym, studia podyplomowe nie uprawniają do urlopu szkoleniowego, gdyż ani egzamin końcowy ani praca końcowa nie są wymienione w art. 103 Kodeksu Pracy jako uprawniające do urlopu. Egzamin końcowy nie jest jednoznaczny z egzaminem dyplomowym czy z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, jak i praca końcowa nie jest jednoznaczna z pracą dyplomową.

W przypadku urlopu szkoleniowego nie obowiązują zasady jak przy urlopie wypoczynkowym. Urlop szkoleniowy udzielany jest na dni robocze pracownika zgodnie z harmonogramem pracy, czyli nie jest przeliczany na godziny jeśli zgodnie z rozkładem czasu pracy pracownik wykonuje pracę w różnych ilościach godzin dziennie (np. w równoważnym systemie czasu pracy).  Dodatkowo jeśli pracownik nie wystąpi o urlop szkoleniowy w okresie przygotowania i zdawania egzaminów czy pisania pracy dyplomowej, urlop ten nie staje się urlopem zaległym i nie przechodzi na kolejny rok.

Jarosław Pomykajczyk
Asystent ds. kadr i płac

Helena Warszakowska
Menedżer

 

Bibliografia:
1) Kodeks pracy z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 tj.)

2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 279).

Zobacz także

Skomentuj