Jednym ze świadczeń przysługujących pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe jest urlop szkoleniowy przewidziany w art. 103 Kodeksu Pracy. Poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

 

Świadczenia przysługujące pracownikom

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

– urlop szkoleniowy,

– zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Wymiar urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

– 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

–  6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

– 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

– 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Przerwany wypoczynek – gdy pracodawca odwoła z urlopu -> Przeczytaj! 

Pozostałe uprawnienia

Jeżeli pracodawca nie wyraża zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika uznając np. iż wiedza nie będzie przydatna w wykonywanej przez pracownika pracy, może przyznać pracownikowi zamiast urlopu szkoleniowego i płatnych zwolnień od pracy inne uprawnienia, jak np. zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia czy urlop bezpłatny. Warunki i zasady przyznania tych uprawnień określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą a pracownikiem.

mm

Menedżer, Grant Thornton Doświadczony specjalista w zakresie rachuby płac, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte głównie w renomowanych firmach outsourcingowych. W Grant Thornton kieruje zespołem specjalizującym się w obsłudze płacowej Klientów. W zakres jego specjalizacji wchodzą w szczególności: naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, US oraz PFRON, sprawozdawczość GUS. Prowadził szereg projektów wdrożeniowych nowych w zakresie obsługi kadrowo płacowej, audytu list płac, implementacji narzędzi IT, wykorzystywanych w obszarze kadrowo-płacowym. Posiada doświadczenie trenerskie.

Zobacz także

Skomentuj