Do 1 kwietnia br. ZUS ZSWA

Termin przesłania do ZUS-u formularzy ZUS ZSWA za 2018 rok, dotyczących pracowników zatrudnianych przy pracach szczególnych, upływa już niebawem – 1 kwietnia 2019 roku.

 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników przy pracach szczególnych, tj. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, są zobowiązani do sporządzania i przesyłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz do roku formularza ZUS ZSWA. Dane w nim zawarte służą do ustalania prawa do uzyskiwania emerytury pomostowej w przypadku osób, za które płatnicy odprowadzali składki na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

 

Chcesz mieć pewność, że wszelkie formularze wysyłane do ZUS-u – w tym ZUS ZSWA – są sporządzane i przekazywane z najwyższą starannością oraz terminowo? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

Nie prima aprilis

Generalnie płatnicy są zobowiązani do przesyłania formularzy ZUS ZSWA za miniony rok kalendarzowy do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Jednakże, ponieważ w 2019 roku 31 marca przypada w niedzielę, dlatego ostatecznym terminem składania formularza do ZUS-u jest pierwszy kolejny dzień roboczy, tj. 1 kwietnia.

 

Dla kogo pomostowa?

Emerytura pomostowa jest należna pracownikowi, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
 • ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna),
 • udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
 • posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn),
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,
 • po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac,
 • rozwiązał stosunek pracy.

 

Kiedy inny termin?

Istnieją okoliczności, w których może obowiązywać inny termin składania formularzy ZUS ZSWA. Są to następujące sytuacje:

 • gry pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej ® wówczas ZUS ZSWA należy złożyć w ciągu 7 dni od tego zdarzenia;
 • gdy pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed przekazaniem przez pracodawcę zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy ® wówczas ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć także w terminie 7 dni od powyższego zdarzenia;
 • gdy została ogłoszona upadłość lub likwidacja płatnika ® wtedy formularz ZUS ZSWA należy złożyć maksymalnie w dniu złożenia formularza wyrejestrowującego płatnika składek,
 • gdy upadłość lub likwidacja płatnika nastąpiła przed przekazaniem informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy – w takiej sytuacji, podobnie – w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy płatnika, należy złożyć formularze ZUS ZSWA za miniony rok kalendarzowy.

 

Prace w szczególnych warunkach

Prace realizowane w szczególnych warunkach zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. Są one zdefiniowane następująco:

„Prace związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem pracownika mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które, mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.”

 

Prace o szczególnym charakterze

Prace o szczególnym charakterze zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Są one opisane tak:

„Prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.”

 

oprac.: HZK za Infor FK

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj