Termin przesłania do ZUS-u formularzy ZUS ZSWA za 2018 rok, dotyczących pracowników zatrudnianych przy pracach szczególnych, upływa już niebawem – 1 kwietnia 2019 roku.

 

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników przy pracach szczególnych, tj. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, są zobowiązani do sporządzania i przesyłania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz do roku formularza ZUS ZSWA. Dane w nim zawarte służą do ustalania prawa do uzyskiwania emerytury pomostowej w przypadku osób, za które płatnicy odprowadzali składki na FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych).

 

Chcesz mieć pewność, że wszelkie formularze wysyłane do ZUS-u – w tym ZUS ZSWA – są sporządzane i przekazywane z najwyższą starannością oraz terminowo? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

1 kwietnia na ZUS ZSW za rok 2018, to nie prima aprilis

Generalnie płatnicy są zobowiązani do przesyłania formularzy ZUS ZSWA za miniony rok kalendarzowy do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Jednakże, ponieważ w 2019 roku 31 marca przypada w niedzielę, dlatego ostatecznym terminem składania formularza do ZUS-u jest pierwszy kolejny dzień roboczy, tj. 1 kwietnia.

 

Kiedy obowiązuje inny termin na ZUS ZSWA?

Istnieją okoliczności, w których może obowiązywać inny termin składania formularzy ZUS ZSWA. Są to następujące sytuacje:

  • gry pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, wówczas ZUS ZSWA należy złożyć w ciągu 7 dni od tego zdarzenia;
  • gdy pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed przekazaniem przez pracodawcę zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć także w terminie 7 dni od powyższego zdarzenia;
  • gdy została ogłoszona upadłość lub likwidacja płatnika, wtedy formularz ZUS ZSWA należy złożyć maksymalnie w dniu złożenia formularza wyrejestrowującego płatnika składek,
  • gdy upadłość lub likwidacja płatnika nastąpiła przed przekazaniem informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za poprzedni rok kalendarzowy – w takiej sytuacji, podobnie – w terminie 7 dni od momentu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy płatnika, należy złożyć formularze ZUS ZSWA za miniony rok kalendarzowy.

 

Dla kogo emerytura pomostowa? Emerytura pomostowa jest należna pracownikowi, który spełnia łącznie poniższe warunki: urodził się po 31 grudnia 1948 r.; ukończył co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna); udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) i 25 lat (dla mężczyzn); przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac; po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w nowych wykazach prac; rozwiązał stosunek pracy.

 

Co to są prace w szczególnych warunkach?

Prace realizowane w szczególnych warunkach zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych. Są one zdefiniowane następująco:

„Prace związane z czynnikami ryzyka, które wraz z wiekiem pracownika mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wykonywane są w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które, mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.”

 

Co to są prace o szczególnym charakterze?

Prace o szczególnym charakterze zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Są one opisane tak:

„Prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.”

 

oprac.: HZK za Infor FK

Zobacz także

Skomentuj