Od 7 września kolejne zmiany w Kodeksie pracy

Rozszerzeniu ulegnie między innymi ochrona wobec osób korzystających z uprawnień rodzicielskich. Na czym będzie polegała? O tym poniżej.

 

Szóstego czerwca br. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1043, zostały opublikowane kolejne zmiany do Kodeksu pracy: ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 7 września br. Modyfikacje przez nią wprowadzone dotyczą między innymi rozszerzenia ochrony wobec osób korzystających z uprawnień rodzicielskich.

 

Przypominamy!

2 stycznia 2016 r. ustawodawca rozszerzył krąg osób uprawnionych do korzystania urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Dzięki tym zmianom pracownicy będący innymi członkami najbliższej rodziny, niż pracownicy-ojcowie, zyskali prawo do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

 

Kiedy urlopy dla pracownika-innego członka rodziny?

Urlop macierzyński i rodzicielski będzie przysługiwał pracownikowi-innemu członkowi najbliższej rodziny w następujących sytuacjach:

  • gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną (czyli osobą niebędącą pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa – zgodnie z zapisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) będzie posiadała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną, będzie przebywała w szpitalu lub innej placówce leczniczej świadczącej stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne, z racji swojego stanu zdrowia uniemożliwiającego jej osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem;
  • gdy matka dziecka zmarła;
  • gdy matka porzuciła dziecko.

 

Jakie uprawnienia i przywileje?

Począwszy od 7 września 2019 r. pracownik będący innym członkiem najbliższej rodziny wychowującym dziecko ma prawo do:

  • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli podjął tę pracę w wyniku przywrócenia go do pracy (art. 47 Kodeksu pracy);
  • bycia przywróconym do pracy jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu w/w umowy (art. 50 § 5 Kodeksu pracy);
  • wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 57 § 2 Kodeksu pracy);
  • urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 Kodeksu pracy);
  • skorzystania z zakazu wypowiedzenia i rozwiązania jego umowy o pracę w okresie trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (art. 177 § 5 Kodeksu pracy).

 

oprac. HZK za serwiskadrowego.pl

mm

Specjalista ds. marketingu produktowego w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj