Czy tytuł doktora wpływa na staż urlopowy?

Wielu pracowników działów kadrowo-płacowych odpowie pewnie, że nie. Kodeks pracy precyzyjnie wskazuje bowiem okresy, które mają wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden akt, który sieje wśród kadrowców ziarno niepewności. O co chodzi? Zacznijmy od początku…

 

Staż urlopowy w Kodeksie Pracy

Zgodnie z art. 1541 §1, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Ponadto, zgodnie z art.155 §1, ustalając okres pracy, od którego zależeć będzie wymiar urlopu, musimy wziąć pod uwagę także odbyte okresy nauki. I tak, z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – będzie to przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;
  • szkoły policealnej – 6 lat;
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Więcej na ten temat piszemy tu: http://poradnikhr.blog/2019/03/28/staz-urlopowy-jak-liczyc/.

 

Potrzebujesz zaufanych specjalistów z zakresu kadr i płac? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton! >> 

 

Staż urlopowy pracowników z tytułem doktora

Zasady funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym również przyznawania stopni naukowych, reguluje ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 208 ust. 2 tejże ustawy, doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły doktorskiej, okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy do tych uprawnień pracowniczych zaliczyć można również staż urlopowy?

 

 

 OPINIA: W mojej ocenie przepis ten wprowadza swoiste zamieszanie. Bo czy jest możliwe, żeby zamknięty katalog okresów kształcenia, mających wpływ na wymiar urlopu, mógł ulec rozszerzeniu w oparciu o akt prawny, który nie należy do czołówki pozycji normujących zasady dotyczące prawa pracy (o ile w ogóle jest szerzej znany)? Jednak z drugiej strony, dla osób z tytułem doktora, dla których ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest wykładnią praw i obowiązków, taki zapis może jednoznacznie wskazywać, że odbyta przez nich edukacja daje im w sumie 12 lat (8 lat szkoła wyższa + 4 lata doktoratu) do stażu urlopowego. W konsekwencji osoba z tytułem doktora, podejmująca zatrudnienie, miałaby prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni.

 

STANOWISKO PIP:

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, zapytaliśmy Państwową Inspekcję Pracy o stanowisko w tej sprawie. Z uzyskanej opinii wynika, że ustawodawca, zaliczając okres kształcenia w szkole doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata, do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, miał na myśli ten okres pracy, od którego na mocy ustaw szczególnych zależeć będą jakieś przywileje. Przykładem będzie tu ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która w art. 38 § 5 wskazuje: “Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

 

Innymi słowy, ustalając prawo do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub renty z tytułu niezdolności do pracy dla pracownika samorządowego, który ukończył szkołę doktorską, należy wliczyć okres kształcenia w tej szkole do okresu pracy, warunkującego otrzymanie wspomnianych benefitów. Natomiast ukończenie tej szkoły nie będzie miało wpływu na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego. Podobne zapisy zawarte są w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.

 

Wykładnia prawa a opinia PIP

Stanowisko Inspekcji Pracy jest zgodne z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku – VIII Pa 66/18. Sąd wskazał w nim, że choć ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (obecnie ustawa z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) nie precyzuje rodzaju uprawnień pracowniczych, na które ukończone studia doktoranckie będą miały wpływ, to jednak nie istnieją żadne przesłanki, by na podstawie zawartego w niej przepisu zaliczyć ten okres kształcenia do stażu urlopowego. Jednocześnie zaakcentowano, że regulacja zawarta w art. 155 Kodeksu pracy ma charakter wyłączny i określa maksymalny okres edukacji, zaliczany do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu.

 

Wszystko jasne!

Biorąc pod uwagę powyższe opinie i stanowisko SN należy przyjąć, że osobom z tytułem doktora trzeba zaliczyć wyłącznie 8 lat do okresu pracy warunkującego staż urlopowy. Ustawodawca nie wyróżnił w żaden sposób tych osób z wykształceniem wyższym, które edukacji poświęciły więcej czasu. Potraktował ich analogicznie jak absolwentów z tytułem licencjata i magistra. Czy z punktu widzenia osób posiadających naukowy tytuł doktorski, to sprawiedliwie? Tę kwestię pozostawiamy opinii czytelników.

 

mm

Starszy specjalista ds. kadr i płac, ekspert w zakresie prawa pracy z niemal 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Na co dzień obsługuje głównie anglojęzycznych klientów Grant Thornton. Ceni profesjonalne i holistyczne podejście do pracy. Z marką Grant Thornton związana od 2018 roku. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zobacz także

Skomentuj