Alert! Dziś upływa termin przekazania półrocznej informacji PFRON INF-W!

Ważny termin dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej!

 

Półroczną informację INF-W mają obowiązek składać ci pracodawcy, którzy prowadzą zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej dotyczącej spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informacja ta jest wymagana od 2011 roku.

Informację półroczną INF-W należy przesłać do wojewody właściwego dla siedziby zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w terminach:
1) do 20 lipca — za I półrocze;
2) do 20 stycznia — za II półrocze roku sprawozdawczego.

 

POBIERZ DRUK INF-W >> 

 

Przeciętne zatrudnienie w miesiącu ustala się przy zastosowaniu metody arytmetycznej, dodając stany zatrudnienia (pełnozatrudnionych w osobach fizycznych oraz niepełnozatrudnionych po przeliczeniu na pełne etaty) w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu, łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmuje się dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeśli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca sprawozdawczego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. 2011 nr 44 poz. 232) – załącznik nr 1;
Art. 30 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

oprac. HZK za SKwP, Gofin

Zobacz także

Skomentuj