Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?

Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej, co do zasady, nie jest dla pracodawcy wiążący. Przepisy przewidują jednak wyjątki w tym zakresie. Jakie?

 

Zgodnie z art. 6719 § 6 KP pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 • pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 KP, tj. m.in.:
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie z ustawy „Za życiem”,
  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pracownicy w ciąży;
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia;
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej.

 

 WAŻNE! Po akceptacji wniosku o pracę zdalną pracownika z „grupy uprzywilejowanej” pracodawca powinien wdrożyć regulamin pracy zdalnej lub w porozumieniu z pracownikiem określić zasady jej wykonywania, zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia o elementy wymagane przez przepisy art. 67(21) Kodeksu pracy, zapoznać pracownika z procedurą ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej oraz wykonać wszystkie obowiązki związane z wdrożeniem pracy zdalnej zgodnie z przepisami BHP.

 

Kiedy pracodawca nie może uwzględnić wniosku uprzywilejowanego pracownika o pracę zdalną?

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika uprzywilejowanego o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na:

 • organizację pracy
 • lub rodzaj wykonywanej pracy.

Ponadto, pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku złożonego w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia takiego wniosku przez pracownika.

 

źródło: PIP

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także