Zmiana warunków pracy i płacy a obowiązki pracodawcy cz. II

 

Kontynuując zeszłotygodniowy temat, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi kto jest chroniony  przed wypowiedzeniem zmieniającym  oraz czy i komu przysługuje odprawa z tego tytułu!

KTO JEST CHRONIONY PRZED WYPOWIEDZENIEM ZMIENIAJĄCYM?

Co do zasady przed wypowiedzeniem zmieniającym chronieni są pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Art. 43 k.p., wymienia jednak szczególne sytuacje, w których ochrona ta nie będzie obowiązywać. Są to:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy;

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Ochrona dotyczy również kobiet od pierwszego dnia ciąży do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego, którym pracodawca nie może złożyć ani wypowiedzenia zmieniającego ani rozwiązać z nią umowy na wskutek takiego wypowiedzenia.

CZY NALEŻY SIĘ ODPRAWA ?

Odprawa pieniężna z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje jeśli wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę były przyczyny niedotyczące pracownika. Za takie można uznać sytuację, gdy pracodawca zaproponuje warunki pracy lub płacy na tyle nie korzystne, że istnieje podejrzenie, iż jest to próba obejścia przepisów o zwolnieniach grupowych. W przeciwnym wypadku odprawa nie będzie należna, gdyż odmowa nowych warunków pracy lub płacy przez pracownika zostanie uznana za współprzyczynę rozwiązania umowy o pracę. Nie ma jednak określonej przepisami prawa granicy, do której uznaje się zmianę warunków pracy lub płacy za drastycznie niekorzystną, dlatego w kwestiach spornych pozostaje pracownikom dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

>>TUTAJ<< znajdą Państwo więcej informacji na temat zawierania umów.

Agnieszka Woźniak
Specjalista ds. kadr i płac

Helena Warszakowska
Menedżer

Źródła:

1. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

2.  Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny

3.  Ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy

 

Zobacz także

Skomentuj