Świadczenia z ZFŚS po uzyskaniu oświadczenia od pracownika

W dniu 4 maja 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o ZFŚS nakładające na pracodawców nowe obowiązki.

 

Członkowie Komisji Socjalnej  powinni posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wraz ze zobowiązaniem do zachowania ich w tajemnicy.

Przechowywanie danych osobowych jest dopuszczalne przez okres niezbędny do uzyskania świadczeń z ZFŚS oraz okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń z tego tytułu.

Nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym będzie konieczny przegląd danych osobowych w celu usunięcia zbędnych danych.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów udostępnienie pracodawcy danych osobowych przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu, w celu przyznania jej ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z ZFŚS i ustalenia ich wysokości, następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 

W związku z tym, że przy rozdzielaniu środków funduszu jednym z kryteriów jest sytuacja osobista – w tym zdrowotna, osoby wnioskującej o świadczenie, osoby zasiadające w komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają dostęp do danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia pracownika lub członków jego rodziny. Zmienione przepisy wskazują, że do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.21), mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są także obowiązane do zachowania ich w tajemnicy (art. 8 ust. 1b).

 

Pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z ZFŚS oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń oraz np. możliwej kontroli ze strony ZUS.

 

Ponadto, pracodawca jest zobligowany do przeglądu danych osobowych, o których mowa powyżej nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji określonego celu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługi kadrowej pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

Podstawa prawna:

Art. 27. Ustawa z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Art. 8 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 316; ost. zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 730

mm

Starszy Specjalista ds. kadr z 15 letnim doświadczeniem. Od 2008 roku związana z Grant Thornton. W Departamencie Outsourcingu pracuje od 7 lat. Absolwentka Psychologii Społecznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym – SWPS oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Kompetencjami na Akademii Leona Koźmińskiego.

Zobacz także

Skomentuj