BHP w procesie pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz PPOŻ. Co to oznacza w praktyce? Poniżej przybliżamy kluczowe kwestie.

 

Pracodawca jest zobligowany do zaznajomienia pracowników z przepisami oraz zasadami BHP. Obowiązek ten dotyczy wydania szczegółowych instrukcji oraz wskazówek dotyczących BHP na stanowisku pracy. Pracownicy powinni przejść szkolenie wstępne oraz – w określonych sytuacjach – okresowe. Szczegóły poniżej.

 

Chcesz mieć pewność, że sprawy kadrowo-płacowe w Twojej firmie są prowadzone profesjonalnie? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >> 

 

Pierwsze szkolenie BHP

Pierwsze szkolenie BHP na nowym stanowisku pracy – tak zwane wstępne – powinno się odbyć przed podjęciem pracy przez pracownika. Dotyczy to także sytuacji, w której pracownicy są przenoszeni między stanowiskami. Zwłaszcza, gdy nowe miejsce pracy wiąże się z czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi.

 

WAŻNE: Zakres badań i zagrożeń występujących na danym stanowisku reguluje załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Okresowe szkolenia BHP

Przepisy o ryzyku zawodowym szczegółowo regulują częstotliwość powtarzania szkoleń BHP w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz stopnia ryzyka. Generalne zasady są następujące:

  • pracownicy z zakresem prac szczególnie niebezpiecznych: powinni przechodzić szkolenia okresowe BHP co najmniej raz w roku,
  • robotnicy: minimum raz na trzy lata,
  • pracownicy administracyjno-biurowi: co najmniej raz na 6 lat,
  • pozostali zatrudnieni: co najmniej raz na 5 lat.

Potwierdzenie odbycia szkolenia BHP powinno zostać udokumentowane w formie pisemnej oraz umieszczone w aktach osobowych danego pracownika.

 

Administracyjno-biurowi bez szkoleń BHP od 2019 roku

Nowelizacja art. 237 3 &2 pkt. 1 Kodeksu pracy wprowadziła zmianę w przepisach BHP: od 1 stycznia 2019 roku nie ma już konieczności wykonywania szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, o ile rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

 

 

 Nadzór i kontrola warunków pracy obejmuje państwowy oraz społeczny nadzór nad warunkami pracy. Głównymi instytucjami kontroli w rękach Państwa jest PIP kontrolujący przestrzeganie zasad prawa szczególnie przepisów i zasad w ramach BHP. Podobne role mają: PIS, tj. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz UDT tj. Urząd Nadzoru Technicznego. Społecznymi instancjami kontroli są związki zawodowe oraz Społeczny Inspektor Pracy.

 

Opieka zdrowotna

Pracodawca jest zobowiązany także do objęcia pracowników profilaktyczną opieką zdrowotną na terenie zakładu pracy, czego przykładem jest obowiązek posiadania apteczki na terenie firmy. Apteczka powinna być umieszczona w widocznym i łatwo dostępnym dla wszystkich miejscu, oraz odpowiednio zaopatrzona i oznakowana.

Generalnie zagadnienia związane z profilaktyczną opieką zdrowotną dotyczącą pracowników reguluje Kodeks pracy i rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie prowadzenie badań lekarskich pracowników. Szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj >>

 

mm

Starszy specjalista ds. kadr i płac. Od 2011 roku związana z Grant Thornton. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała prowadząc projekty outsourcingowe zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty MEN potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Specjalista do spraw wynagrodzeń (242310) oraz Kierownik działu kadr i płac (121201).

Zobacz także

Skomentuj