Self-certified sickness – czyli jak choruje pracownik w Wielkiej Brytanii

Niezwykle istotnym dla wszystkich pracowników – bez względu na kraj, w którym mieszkają i pracują – są kwestie związane z nieobecnością w pracy spowodowaną chorobą. Poniższy artykuł przedstawia zagadnienie zwolnienia chorobowego z perspektywy pracowników zatrudnionych na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Z TEGO TEKSTU DOWIESZ SIĘ:

  • W jaki sposób usprawiedliwiana jest nieobecności w pracy spowodowana chorobą w Wielkiej Brytanii.
  • Jakie są wymagane dokumenty do przebywania na „chorobowym”.
  • Czy zwolnienie chorobowe przerywa okres urlopu wypoczynkowego.
  • Ile wynosi wynagrodzenie za czas choroby w Wielkiej Brytanii.

 

W przypadku pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii kwestia nieobecności w pracy z powodu choroby jest rozwiązana w nieco odmienny sposób, niż ma to miejsce w Polsce. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy na czas nieobecności chorobowej, jednak nieobecność ta może być usprawiedliwiona na 2 sposobyw zależności od jej długości.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie spraw kadrowo-płacowych? Skorzystaj z usług ekspertów Grant Thornton >> 

 

Choroba trwająca ponad 7 dni

Pierwszy sposób obejmuje sytuacje, w których pracownik pozostaje chory, a tym samym nieobecny w pracy, przez więcej niż 7 dni z rzędu (czas ten obejmuje również dni wolne od pracy takiej jak weekendy i święta). Wówczas konieczne jest dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego (tzw. fit note lub sick note) wystawionego przez lekarza, jak ma to miejsce w Polsce. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, dokument potwierdzający niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby, tzw. Allied Health Professionals (AHP) report, może być również wystawiony przez fizjoterapeutę, podologa lub terapeutę zajęciowego.

 

 Wartym zaznaczenia jest tutaj fakt, iż zwolnienie lekarskie jest wystawiane na prośbę pracownika-pacjenta bezpłatnie w przypadku, gdy choroba trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych. Opłata za wystawienie zwolnienia lekarskiego może jednak wystąpić, w przypadku gdy pracownik chce je otrzymać w terminie wcześniejszym. Dokument ten może zawierać dwie adnotacje co do zdolności do pracy. W przypadku, gdy znajduje się na nim informacja o zdolności do pracy (fit for work), pracodawca może uzgodnić wraz z pracownikiem wszelkie zmiany mające na celu powrót pracownika do pracy, takie jak np. zmiana godzin pracy lub obowiązków. Brak zgody na dostosowanie warunków pracy uznawane jest jako niezdolność pracownika do pracy (not fit for work). Pracodawca może pozostawić dla siebie kopię wystawionego zwolnienia lekarskiego, natomiast oryginał powinien być przechowywany przez pracownika.

 

Choroba trwająca do 7 dni

Pracownicy, których okres nieobecności w pracy spowodowany chorobą nie przekracza 7 dni kalendarzowych z rzędu nie są zobowiązani do przedstawiania pracodawcy zwolnienia lekarskiego ani żadnego innego dokumentu wystawionego przez lekarza. W takiej sytuacji konieczne jest jedynie potwierdzenie przez samego pracownika faktu, że jego nieobecność spowodowana była chorobą, tzw. self-certification lub self-certified sickness. Sposób potwierdzenia takiej nieobecności zależy od pracodawcy i może być ono w formie uzupełnionego przez pracownika odpowiedniego formularza lub też jako przesłane w formie mailowej szczegóły dotyczące zwolnienia chorobowego. Pracownik powinien przekazać pracodawcy jak najwięcej szczegółów dotyczących powodów nieobecności (informacji o chorobie), przyczyn wystąpienia choroby, oraz dat kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła choroba.

 

Zwolnienie chorobowe a urlop wypoczynkowy

Bez względu na długość zwolnienia chorobowego, pracownik zachowuje takie samo prawo do nabywania urlopu jak w sytuacji, gdy nie przebywa on na zwolnieniu chorobowym. W przypadku niewykorzystania przez pracownika w danym roku kalendarzowym przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu wystąpienia nieobecności chorobowej, urlop ten zostaje przeniesiony na kolejny rok. Zwolnienie chorobowe, które wystąpi przed lub w trakcie korzystania z urlopu wypoczynkowego, może przerwać ten urlop. Nie jest to jednak konieczne. Dzieje się tak przeważnie w sytuacjach, gdy pracownik nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że pracodawca nie może zmusić pracownika, aby w przypadku zwolnienie lekarskiego wykorzystał za ten czas urlop wypoczynkowy. W przypadku zamiany przez pracownika urlopu wypoczynkowego na zwolnienie chorobowe, wynagrodzenie chorobowe (Statutory Sick Pay) wliczone zostanie do kwoty wynagrodzenia za czas urlopu, które otrzymał pracownik.

 

Wynagrodzenie chorobowe

Wynagrodzenie chorobowe w Wielkiej Brytanii wypłacane jest pracownikowi przez pracodawcę (podlega ono podatkowi i ubezpieczeniu społecznemu tak jak wynagrodzenie za pracę) i wynosi £ 94,25 tygodniowo przez okres do 28 tygodni zwolnienia lekarskiego. W zależności od umowy i zasad obowiązujących u danego pracodawcy, kwota ta może być wyższa, nigdy jednak nie może być niższa. Okres zwolnienia lekarskiego przypadający w dni, w które pracownik świadczył by pracę to tzw. qualifying days. Za okres ten, oprócz pierwszych 3 dni (tzw. „dni wyczekiwania”, qualifying days), pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Za dni wyczekiwania pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego pod warunkiem, iż w ciągu ostatnich 8 tygodni poprzedzających zwolnieni chorobowego pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, w którym uwzględnione były 3 dni wyczekiwania.

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac; w firmie Grant Thornton od września 2017 r. w Departamencie Outsourcingu w Katowicach. Z wykształcenia magister filologii angielskiej i uzyskany stopień licencjata w zakresie języków stosowanych (język angielski i język francuski), a także absolwentka studiów podyplomowych z zakresu kadr i płac; od lutego 2016 r. związana z HR, zainteresowania: polskie i brytyjskie prawo pracy, literatura kanadyjska.

Zobacz także

Skomentuj