W 2018 zmiany w podatkach od wypłat z ZFSS

W 2018 r. weszło w życie wiele zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Poniżej zmiany z obszaru  świadczeń z ZFSS:

Od 1 stycznia 2018 r. nowe brzmienie otrzymał art. 21 ust1.  ustawy o PIT  zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego w zależności od źródła ich finansowania są :

I -zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci

Zmiana w rozliczeniach polega na:

1) zlikwidowaniu limitu zwolnienia gdy zapomoga finansowana jest z określonych źródeł, np. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych  itp.

2) podwyższeniu progu zwolnienia zapomóg, jeżeli są finansowane z innych źródeł niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 z 2280 zł do 6000 zł rocznie.(np. ze środków obrotowych)

II -wartość świadczeń rzeczowych oraz świadczeń pieniężnych

Zmiana w rozliczeniach polega na:

1) podniesieniu wartości świadczenia rzeczowego oraz świadczeń pieniężnych wypłacanego z ZFŚS z  380,oo zł do wysokości 1 000,00 zł:( ważne -rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi) art. 21 ust. 1 pkt 67

III – dopłaty do wypoczynku dla dzieci pracowników z 760 zł do kwoty 2.000,00 zł(dopłaty dotyczą wypoczynku zorganizowanego przez podmioty do tego upoważnione dla– dzieci i młodzieży do lat 18) art. 21 ust. 1 pkt 78

IV -Inne zmiany we wsparciu socjalnym pracowników nie finansowane z ZFSS– z tytułu uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola

Zmiana w rozliczeniach polega na:

1)zlikwidowaniu trzech zróżnicowanych kwot zwolnienia w zależności od rodzaju sprawowanej opieki nad dzieckiem,

2)podwyższeniu do jednej wysokości 1000,00 zł miesięcznie  świadczeń spoza ZFSS otrzymywanych od pracodawcy z tytułu uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola w art. 27f ust. 1;”

Pamiętać jednak należy, ze kryterium socjalne przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFSS powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.  Chodzi o  pomoc najbardziej potrzebującym pracownikom.

Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym -> 

mm

Specjalista ds. kadr i płac Departament Outsourcingu

Zobacz także

Skomentuj