Współczynnik urlopowy w 2018 roku

Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego i z założenia nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. W przypadku niewykorzystania przez pracownika urlopu w całości lub w części, w związku z zakończeniem stosunku pracy przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Czy wypłata ekwiwalentu jest obowiązkowa?

Wypłata ekwiwalentu nie jest wymagana jedynie w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy. Do wyliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego (ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) , jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień w przypadku niewykorzystania całości lub części urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, niezbędny jest tzw. współczynnik urlopowy.

Jak ustalić współczynnik ekwiwalentowy?

Współczynnik ekwiwalentowy ustala się odrębnie dla każdego roku kalendarzowego i stosuje wyłącznie do obliczenia ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku kalendarzowego (bez względu na to czy jest to urlop zaległy, czy bieżący).

Sposób obliczenia współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w 2009 nr 174 poz. 1353).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Do wyliczeniu współczynnika urlopowego za 2018r. powinniśmy wziąć pod uwagę:

– 52 niedziele

– 52 dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy

– 10 świąt przypadających w inne dni niż niedziele

tj.: 1 stycznia (poniedziałek), 6 stycznia (sobota), 2 kwietnia (poniedziałek), 1 maja (wtorek), 3 maja (czwartek), 31 maja (czwartek), 15 sierpnia (środa), 1 listopada (czwartek), 25 grudnia (wtorek), 26 grudnia (środa).

Obliczenie współczynnika urlopowego w 2018r.:

[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = (365 -114) : 12 = 20,92

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, np.:

3/4 etatu             współczynnik wyniesie 20,92 * 3/4         = 15,69

1/2 etatu             współczynnik wyniesie 20,92 * 1/2         = 10 ,46

1/3 etatu             współczynnik wyniesie 20,92 * 1/3         = 6 ,97

1/4 etatu             współczynnik wyniesie 20,92 * 1/4         = 5 ,23

 

Dowiedz się więcej o zastępstwie pracowników kadrowo-płacowych-> 

Starszy specjalista ds. płac Departament Outsourcingu Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj