Praktyka absolwencka – procedura zatrudnienia absolwenta

Praktyka absolwencka to rzadko spotykany, ale niezwykle przyjazny sposób na korzystne zatrudnienie młodych, wykształconych i ambitnych osób. Dla absolwentów stanowi ona okazję do zdobycia cennego doświadczenia, a dla pracodawców może być rozwiązaniem problemu sezonowego braku zasobów pracowniczych lub nisko kosztowym wsparciem specjalistów przy projektach wymagających zwiększonego zaangażowania.

 

Kim jest praktykant

Praktykantem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia (dotyczy to również osób, mających świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu polskiemu). Odbywający praktykę może pozostawać jednocześnie zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, a samo odbywanie praktyk stanowi uzasadnioną przyczynę niezgłoszenia się w wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy terminie w celu przyjęcia propozycji pracy lub potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (aby było to możliwe należy przedstawić właściwemu urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką).

 

Umowa o praktykę absolwencką

Praktyka absolwencka odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy praktykantem a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przyjmującą na praktykę. Umowa o praktykę absolwencką powinna zawierać:

 1. rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne – praktykant nie może wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzeń wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Nie może zatem m.in. wykonywać prac w zbiornikach, kanałach oraz prac na wysokości.
 2. okres odbywania praktyki – umowa może być zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy; istnieje też możliwość zawarcia kilku umów, jednakże ich łączny okres nie może przekroczyć wspomnianego limitu 3 miesięcy;
 3. tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki – absolwent nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy; łączny czas pracy nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto podmiot zatrudniający praktykanta powinien zapewnić mu co najmniej 11 godzin odpoczynku dobowego i 35 godzin odpoczynku tygodniowego oraz 15 minutową przerwę, gdy jego czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin. Praktyki nie mogą odbywać się w porze nocnej;
 4. wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie – warto zauważyć, że praktyka może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny. Jeśli ma charakter odpłatny, wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Elementem obligatoryjnym takiej umowy nie jest zatem miejsce wykonywania pracy, ale nie ma przeszkód, aby strony wskazały to miejsce, określając je (odpowiednio do rodzaju wykonywanych przez praktykanta czynności) jako punkt w znaczeniu geograficznym lub określony obszar.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku – sprawdź tutaj 

Obowiązki stron umowy

Podmiot przyjmujący ma obowiązek zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie same jak w przypadku pracowników etatowych. Jest również zobligowany do wystawienia (na wniosek praktykanta) zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Powinnością praktykanta jest natomiast wykonywanie obowiązków z należytą starannością, zgodnie z zawartą umową, również, jeśli przewiduje ona zobowiązanie do zachowanie tajemnicy informacji, dokumentów oraz korespondencji. Praktykant jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, stąd nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, jednakże strony umowy mogą przewidzieć taką ewentualność.

W razie potrzeby, umowa o praktykę absolwencką może zostać rozwiązana:

 • jeśli ma ona charakter nieodpłatny, może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie
 • w przypadku praktyki odpłatnej, okres wypowiedzenia wynosi 7 dni.

Badania lekarskie i szkolenia BHP przy umowach cywilnoprawnych – ta wiedza może Ci się przydać 

Ujęcie składkowo-podatkowe

Wynagrodzenie praktykanta zwolnione jest ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Oznacza to, że z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o praktykę absolwencką, praktykant nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tytułem do ubezpieczenia jest w takim wypadku statusu ucznia/studenta lub też osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy.

Od wynagrodzenia praktykanta odprowadza się 18% zaliczkę na podatek dochodowy, bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Zaliczkę wykazuje się w deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11, gdzie wynagrodzenie oraz pobrane zaliczki ujmuje się w pozycji „inne źródła przychodów”.

Przykład wyliczenia wynagrodzenia z tytułu praktyki absolwenckiej:

Kwota brutto z umowy: 2500,00 zł

Zaliczka na podatek: 2500,00 *18% = 450,00 zł

Kwota netto (do wypłaty) = 2050,00 zł (2500,00-450,00)

 

Podstawy prawne regulujące zatrudnienie na podstawie umowy o praktyki absolwenckie:

 • Ustawa z 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052)
 • Art. 18 (3a) -18 (3e) KP o zakazie dyskryminacji;
 • Art. 129 § 1, art. 131 § 1 KP o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
 • Art. 132 § 1, art. 133 § 1 KP o okresach odpoczynku;
 • Art. 134 KP o minimum 15-minutowej przerwie w pracy;
 • Art. 151 (7) KP o porze nocnej.

 

mm

Menedżer, Grant Thornton Doświadczony specjalista w dziedzinie kadr i płac z kilkunastoletnią praktyką zawodową. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała pracując zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych (m.in. branża farmaceutyczna), jak również w outsourcingu. Zarządza zespołem specjalistów realizującym usługi kadrowo-płacowe dla klientów Grant Thornton. Sprawuje nadzór merytoryczny nad wdrożeniami projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Aktywnie wspiera Klientów i doradza im w podejmowaniu decyzji i działań z obszaru zarządzania ludźmi w kontekście skomplikowanych przepisów prawa pracy. Doświadczony trener i szkoleniowiec w zakresie kadr i płac zakresu prawa pracy i wynagrodzeń.

Zobacz także

Skomentuj