Nowe zasady uzyskiwania informacji o niekaralności osób zatrudnianych w sektorze finansowym

W obecnym stanie prawnym pracodawca może żądać informacji o niekaralności od osób ubiegających się o zatrudnienie tylko, gdy wymóg niekaralności wynika z odrębnych przepisów. Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2018 roku podmioty gospodarcze działające w z sektorze finansowym będą mogły żądać od kandydatów do pracy oraz pracowników informacji, o wyroku skazującym za określone przestępstwa.

 

Zatrudnieni i współpracujący

Zmiana przepisów obejmuje nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale także na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej lub innych umów o podobnym charakterze.

W przypadku osób zatrudnionych w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz współpracujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracodawca/zleceniodawca będzie mógł żądać informacji o niekaralności nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Osoba zatrudniona udziela informacji, w terminie 14 dni od dnia żądania, chyba że niedochowanie tego terminu nastąpiło bez jej winy, wtedy w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Uprawnienie to będzie również przysługiwało w przypadku, przejścia na inne stanowisko wymagające zweryfikowania niekaralności. Możliwość sprawdzenia niekaralności pojawi się także w razie uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba została skazana za przestępstwo w trakcie zatrudnienia/współpracy.

 

Zatrudnieni w sektorze finansowym

Podmiot sektora finansowego będzie mógł żądać informacji o niekaralności od osoby ubiegającej się o zatrudnienie albo zatrudnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiskach związanych z:

  • zarządzaniem mieniem podmiotu lub osób trzecich,
  • dostępem do informacji prawnie chronionych,
  • podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia podmiotu lub osób trzecich oraz  wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim.

 

Informacja o niekaralności będzie miała formę oświadczenia. Pracodawca będzie mógł jednak żądać udokumentowania udzielonych informacji, przez przedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Koszty wydania zaświadczenia poniesie pracodawca.

Nieudzielenie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie informacji o niekaralności bądź brak jej udokumentowania, mogą stanowić przyczynę niezatrudnienia tej osoby lub niezawarcia innej umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Zmiany w przechowywaniu dokumentów pracowniczych od 2019 roku >> Przeczytaj! 

 

O jakie przestępstwo może zapytać pracodawca

Ustawa przewiduje zamknięty katalog przestępstw, o które pracodawcy mogą pytać. Są to przestępstwa określone m.in. przepisami kodeksu karnego, takie jak przestępstwa przeciwko:

  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • ochronie informacji,
  • wiarygodności dokumentów,

a także przeciwko:

  • życiu i zdrowiu,
  • bezpieczeństwu powszechnemu,
  • wolności.

Są to również przestępstwa dotyczące prania brudnych pieniędzy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa czy też obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych, a także niezgłoszenia upadłości spółki.

 

Pracodawca/zleceniodawca nie może więc uzyskać informacji o ewentualnych innych skazaniach.

Powyższe dane wolno przechowywać przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Zmiana prawa weszła w życie 27 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1130). 

mm

Starszy specjalista ds. kadr i płac. Od 2011 roku związana z Grant Thornton. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała prowadząc projekty outsourcingowe zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty MEN potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: Specjalista do spraw wynagrodzeń (242310) oraz Kierownik działu kadr i płac (121201).

Zobacz także

Skomentuj