Szkolenia w zakresie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona życia oraz zdrowia pracowników. Sprowadza się to do zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oto jakie szkolenia BHP są zobligowani prowadzić przedsiębiorcy wobec zatrudnianych osób.

 

Każdy zatrudniony, bez względu na stanowisko jakie obejmuje, powinien wziąć udział w szkoleniu BHP, bez którego nie może zostać dopuszczony do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Szkolenia BHP powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub – na ich zlecenie – przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w tej dziedzinie.

Przepisy prawa pracy wyróżniają dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

 

Outsourcing kadr i płac marki Grant Thornton, to najwyższa jakość rozliczeń – sprawdź jak możemy Ci pomóc >> 

 

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jego celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy:

  • Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny powinien zapoznać pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Odbywają go, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy.

Osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny (specjalista ds. BHP) wystawia kartę szkolenia wstępnego BHP, na której nowo zatrudniony pracownik potwierdza odbycie szkolenia.

Czas tego szkolenia nie może być krótszy, niż 90 minut.

  • Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy odbywa się na stanowisku, które dany pracownik będzie zajmować i ma na celu przybliżenie zasad bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Instruktaż przeprowadzany jest przez bezpośredniego przełożonego i powinien trwać minimum 6 godzin zegarowych. Poświadczeniem odbycia szkolenia jest karta szkolenia wstępnego.

 

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie okresowe przeprowadza się  w trakcie trwania zatrudnienia. Jest ono niezbędne do dalszego wykonywania przez pracownika obowiązków na obejmowanym stanowisku. Celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i uporządkowanie wiedzy w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Szkolenie przeprowadza specjalista ds. BHP, a samo szkolenie może mieć formę kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Częstotliwość tego szkolenia zależna jest od rodzaju stanowiska i warunków wykonywania pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami (pracodawcy, mistrzowie, brygadziści, kierownicy) przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Dla osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Kolejne szkolenia okresowe nie mogą być przeprowadzane rzadziej niż:

  • raz w roku – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne;
  • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na pozostałych stanowiskach robotniczych;
  • raz na 5 lat – dla pracowników zatrudnionych na nierobotniczych stanowiskach pracy,
  • raz na 6 lat – dla pracowników administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem przeprowadzanym przez organizatora szkolenia. Egzamin ma sprawdzić przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia. Organizator potwierdza odbycie szkolenia okresowego wydając zaświadczenie.

 

WAŻNE!

Nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 01.01.2019 wprowadziła uproszczenie dla przedsiębiorców w zakresie organizowania okresowych szkoleń BHP. Zgodnie  z wprowadzonymi zmianami szkolenia okresowe BHP nie są obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia).

! Szkolenia BHP zarówno wstępne, jak i okresowe powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

! Karta szkolenia wstępnego bhp i zaświadczenie odbycia okresowego szkolenie bhp przechowywana są w aktach osobowych pracownika.

 

Źródła: Kodeks Pracy Art. 2373 ,

Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

www.portalbhp.pl,

https://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/2837773,Zmiany-w-BHP-2019-szkolenia-okresowe-i-sluzba-BHP.html

Zobacz także

Skomentuj