13. emerytura – 1100 zł jednak nie dla każdego

Znamy szczegóły wypłat 13. pensji dla emerytów i rencistów zaplanowanych przez rząd na maj bieżącego roku. Na rękę mają otrzymać jednorazowo 888,25 zł, ale nie wszyscy. Świadczenia mają być naliczane bowiem proporcjonalnie.

 

PODSUMOWANIE:

 • Osoby, które nie uzyskały minimalnej emerytury, nie dostaną w maju 2019 roku tzw. trzynastej pensji w wysokości 1100 zł netto.
 • Przy ustalaniu wysokości wypłat 13. emerytury będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalności.
 • Rodziny nie będą mogły ubiegać się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia w razie śmierci osoby uprawnionej.

 

Kto jest uprawniony do 13. emerytury?

Rządowy projekt zakłada, że prawo do wypłaty 13. pensji będą mieli wszyscy emeryci i renciści – zarówno ci pobierający świadczenia w systemie powszechnym, zaopatrzeniowym, jak i z KRUS. Ponadto uprawnione będą następujące grupy osób:

 • pobierające emerytury pomostowe,
 • pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • pobierające renty socjalne,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi.

Uzyskanie świadczenia nie będzie wymagało składania żadnego wniosku – będzie ono przysługiwało z urzędu.

Wypłata nastąpi w maju bieżącego roku.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, wypłacanego przez odrębne organy:

 • uprawnionemu będzie przysługiwało jedno jednorazowe świadczenie,
 • o świadczeniu będzie decydował, oraz je wypłacał, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Chcesz mieć pewność co do naliczania świadczeń w Twojej firmie? Skorzystaj z usług outsourcingu kadr i płac Grant Thornton >> 

 

Komu 1100 zł, a komu mniej?

Zapowiadana przez rząd kwota 1100 zł dla każdego emeryta i rencisty (z powyższymi założeniami), to kwota brutto. 13. pensja wypłacana na rękę (czyli netto) wyniesie 888,25 zł. Pod warunkiem jednak, że osoba uprawniona do otrzymania tego dodatkowego świadczenia uzyskała prawo do minimalnej emerytury. W przeciwnym razie wysokość świadczenia będzie naliczana proporcjonalnie, zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270), z wyłączeniem art. 136. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś pobiera na przykład 70% minimalnej emerytury, to otrzyma 70% tzw. 13. pensji. Jeśli otrzymuje 10%, to dostanie też 10% z dodatkowej emerytury.

Osoby, które pobierają wyższe emerytury, niż minimalna, dostaną dokładnie tyle, ile przewiduje projekt ustawy – tj. 1100 zł brutto.

Dodatkowo resort proponuje:

 • żeby wartość 13. emerytury nie była wliczana do dochodu (o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
 • żeby z 13. emerytury nie były dokonywane potrącenia ani egzekucje.

Projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych.

 

oprac. HZK za: Dodatkowa emerytura liczona proporcjonalnie. Dla niektórych, autor: Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna z 11 marca 2019 r.

Zobacz także

Skomentuj