Potrzebujesz szkoleń? Skorzystaj ze środków KFS 2020!

Pracodawcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na kształcenie ustawiczne swoich pracowników lub dla siebie. Mikrofirmy mogą się ubiegać nawet o 100% zwrot kosztów, a większe podmioty do 80%. Szczegóły poniżej.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (dalej KFS), to jeden z instrumentów wspierania rynku pracy. Powstał w 2014 roku na rzecz niesienia pomocy pracodawcom i pracownikom, którzy chcą inwestować w kształcenie ustawiczne. Jego utworzenie było możliwe dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Bieżące funkcjonowanie zawdzięcza składkom wpłacanym na Fundusz Pracy.

Głównym celem KFS jest zapobieganie wykluczeniu tych osób, których obecne kompetencje są niewystarczające do funkcjonowania na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. W szczególności dotyczy to osób wracających do pracy po dłuższej nieobecności, ale i takich, których wyuczony zawód znika z rynku. KFS tworzy możliwość rozwoju nie tylko dla kadr, ale w praktyce przyczynia się również do poprawy pozycji konkurencyjnej danej firmy na wolnym rynku.

Ze środków KFS może skorzystać każdy pracodawca – tj. (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma tu znaczenia czy jest osobą fizyczną, prawną czy jednostką organizacyjną (stowarzyszeniem lub fundacją). Jedynym warunkiem jest forma zatrudnienia danego pracownika – musi to być cały etat lub jego część (na dowolny okres).

 

Potrzebujesz zaufanych ekspertów od kadr i płac? Skorzystaj z najlepszej obsługi Grant Thornton >> 

 

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

Pieniądze uzyskane z KFS można przeznaczyć wyłącznie na kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy, tj. na takie cele, jak:

  • kursy i szkolenia podyplomowe,
  • opłacenie egzaminów, dzięki którym dana osoba uzyska dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, umiejętności oraz uprawnienia zawodowe,
  • opłacenie badań lekarskich i psychologicznych, które są konieczne do rozpoczęcia kształcenia lub pracy zawodowej zgodnej z ukończonym szkoleniem,
  • określenie potrzeb po stronie pracodawcy składającego wniosek o dofinansowanie w zakresie kształcenia ustawicznego.

Środki z KFS służą też urzędom pracy. Mogą one przeznaczyć fundusze na zbadanie, czy przyznane środki są właściwie wykorzystywane, a także zweryfikować zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy. Dodatkowo mają możliwość przeznaczenia środków na kampanię informacyjną związaną z KFS.

 

Jak uzyskać dofinansowanie? 

Pierwszym krokiem, jaki musi przedsięwziąć pracodawca chcący skorzystać z KFS, jest złożenie wniosku o dofinansowanie – papierowo bądź elektronicznie. Składa się go we właściwym dla danego pracodawcy powiatowym urzędzie pracy (zlokalizowanym najbliżej siedziby danej firmy lub miejsca prowadzenia przez nią działalności). Elektroniczny wniosek należy podpisać elektronicznym podpisem weryfikowanym przez kwalifikowany certyfikat lub ePUAP.

Każdy z urzędów pracy sam określa odrębne dla siebie regulacje w sprawie składania wniosków. Druki są dostępne na stronie internetowej każdego powiatowego urzędu pracy, a także bezpośrednio w placówkach. W urzędach są dostępni również doradcy, służący pomocą przy wypełnianiu wniosków.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, dany pracodawca podpisuje umowę ze Starostą, w której omówione zostają szczegółowe warunki wsparcia oraz obowiązki ciążące na obydwu stronach.

Mikroprzedsiębiorcy składający wniosek o KFS mogą uzyskać 100% dofinansowania, jednak nie może ono przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w ciągu roku na jednego uczestnika kursu. Inaczej jest w przypadku pozostałych firm – te mogą uzyskać do 80% zwrotu kosztów poniesionych na kształcenie ustawiczne, przy czym (podobnie jak w przypadku mikrofirm) kwota ta nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w ciągu roku na jednego uczestnika.

 

KFS w roku 2020

Każdego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydaje dokument, w którym określa priorytety wydatkowania KFS na dany rok. W 2020 roku fundusze przeznaczane są m.in. na:

  • wsparcie osób powracających na rynek pracy po przerwie, w czasie której sprawowały opiekę nad dzieckiem,
  • wsparcie osób powyżej 45 roku życia,
  • wsparcie firm w związku z rozwojem technologicznym,
  • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych bądź opiekunów stażu uczniowskiego, a także szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • wsparcie osób, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wsparcie osób, które przez co najmniej 15 lat pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej (osoby te muszą udokumentować wykonywanie tej pracy).

Szczegółowe informacje o priorytetach KFS znajdują się na stronie MRPiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Informacja o możliwości złożenia wniosku pojawia się w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w każdym powiatowym urzędzie pracy, a także na stronach internetowych urzędu. Wnioski można składać do momentu wyczerpania limitu środków na KFS, które są przyznawane dla danego powiatu. Wysokość tego limitu jest ustalana indywidualnie dla każdego powiatowego urzędu pracy.

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj