Jest wzór formularza do zgłaszania umów o dzieło do ZUS-u!

Jedna z wprowadzonych wiosną tarcz antykryzysowych nałożyła na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania do ZUS-u zawieranych umów o dzieło. Teraz, zaledwie na ok. miesiąc przed wejściem w życie nowego obowiązku, poznajemy pierwsze szczegóły z tym związane.

 

W piątek 20 listopada br. w Rządowym Centrum Legislacji został opublikowany Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów. Procedowane rozporządzenie zawiera dotychczas obowiązujące wzory dokumentów raportowania do ZUS. Jednak pośród nich znalazł się całkiem nowy wzór – RUD – służący właśnie zgłaszaniu do ZUS umów o dzieło.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

Formularz RUD do zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Oprócz standardowych danych, służących identyfikacji podatnika, wzór formularza RUD zawiera dane wykonawcy umowy o dzieło. Przedsiębiorca będzie zmuszony podać imię i nazwisko oraz PESEL (lub datę urodzenia) osoby, z którą zawarł umowę o dzieło. Ponadto konieczne będzie podanie jego danych adresowych.

W dalszej części formularza przedsiębiorca będzie raportował informacje o zawartych umowach o dzieło. Niezbędne będzie podanie nie tylko daty zawarcia umowy, ale również okresu, na jaki została zawarta – poprzez wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła. Przedsiębiorca będzie musiał określić też przedmiot umowy i liczbę zawartych umów.

 

Po co ZUS-owi wiedza o umowach o dzieło?

Szczegółowe informacje, jakie przedsiębiorca będzie musiał podawać ZUS-owi w momencie zawarcia umowy o dzieło, ułatwi urzędnikom Zakładu kontrolę nad zawieranymi umowami. Jak można przeczytać w uzasadnieniu procedowanego rozporządzenia „celem jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło”.

Przedsiębiorca będzie miał 7 dni od zawarcia umowy o dzieło na przekazanie do ZUS-u formularza RUD. Planowane wejście w życie rozporządzenia, to 1 stycznia 2021 roku.

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac w Zespole The Center of Excellence w Departamencie Outsourcingu. Wcześniej młodszy specjalista ds. księgowości. Na co dzień zajmuje się m. in. wsparciem użytkowników systemów operacyjnych w zakresie bieżących problemów oraz realizowanych wdrożeń u klientów, a także prowadzeniem i wsparciem testów systemów informatycznych. Ponadto realizacją szkoleń dla pracowników i klientów. W pracy zawodowej interesuje się w szczególności zmianami w prawie pracy, a także rozwiązaniami ułatwiającymi codzienną pracę i ich wdrożeniami.

Zobacz także

Skomentuj