Mały ZUS plus 2021 – dla kogo i na jakich zasadach?

Jeszcze tylko do końca stycznia najmniejsi przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do ulgi „mały ZUS plus”. Kto może skorzystać z tej preferencji, co ona daje i jakie obowiązują ograniczenia?

 

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą – tak jak w 2020 roku – ubiegać się o możliwość opłacania preferencyjnych składek w ramach tzw. małego ZUS-u plus (który zastąpił tzw. mały ZUS – obejmujący przedsiębiorców o rocznym przychodzie do 63 tys. zł, podnosząc ten limit do 120 tys. zł w ramach tzw. małego ZUS-u plus). Niestety nie wszyscy mogą z tego przywileju skorzystać. Dla kogo przewidziano „Mały ZUS plus”?

 

Generalnie „Mały ZUS plus” to dobrowolne rozwiązanie, które umożliwia opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku najmniejszych przedsiębiorców. Wysokość wspomnianych składek w ich przypadku ustala się zależnie od wysokości uzyskanego przez nich w poprzednim roku przychodu. Z obniżonych składek przedsiębiorcy mogą korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Kto może skorzystać z małego ZUS-u plus i na jakich zasadach?

Mały ZUS plus został przygotowany dla osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • prowadzili działalność gospodarczą przez minimum 60 dni w roku poprzedzającym złożenie deklaracji (to istotne kryterium, ponieważ w 2020 roku wielu przedsiębiorców skorzystało z możliwości zawieszenia działalności z powodu pandemii Covid-19);
 • przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez nich działalności w ubiegłym roku nie przekroczył kwoty 120 tysięcy złotych; w przypadku prowadzenia działalności przez niepełny rok, kwotę przychodu ustala się proporcjonalnie za przepracowane miesiące;
 • w ubiegłym roku nie podlegali ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej, np. nie byli wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej czy komandytowej;
 • złożą wniosek o skorzystanie z Małego ZUS-u plus najpóźniej do 1 lutego bieżącego roku, chyba że w ubiegłym roku korzystali już z tego rozwiązania – wówczas nie ma potrzeby ponownego zgłaszania wniosku.

 

Kto nie może skorzystać z małego ZUS-u plus?

Nie mogą skorzystać z Małego ZUS-u plus ci przedsiębiorcy, którzy:

 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonywali te same prace na rzecz byłego pracodawcy w poprzednim bądź wykonują je w bieżącym roku kalendarzowym;
 • korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej z równoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT;
 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność (np. są wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej czy komandytowej);
 • w ubiegłym roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni.

 

UWAGA! Z tzw. małego ZUS-u plus nie powinni korzystać także ci przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej – dla nich istnieją korzystniejsze rozwiązania:

 • prawo do wolnienia z ZUS-u przez pierwszych 6 miesięcy działalności (tzw. ulga na start),
 • prawo do korzystania przez 24 miesiące z preferencyjnych składek ustalanych na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta kolejno z ulgi na start, następnie preferencyjnych składek, a na koniec z małego ZUS-u plus, oddali moment przejścia na pełen ZUS aż o 66 miesięcy.

 

Jak i kiedy zgłosić się do małego ZUS-u plus?

Przedsiębiorcy, którzy w grudniu 2020 r. korzystali z małego ZUS-u plus i nadal chcą z niego korzystać, oraz są wciąż uprawnieni do tej ulgi, nie muszą ponawiać swojego zgłoszenia.

Ci przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku kontynuują działalność prowadzoną w 2020 r. oraz nie korzystali z małego ZUS-u plus, a w bieżącym roku chcą skorzystać z tej ulgi, powinni wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12, a następnie zarejestrować się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Jakie obowiązują terminy? Płatnicy powinni przekazać dokumenty zgłoszeniowe:

 • do 1 lutego 2021 r., jeśli w 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystali z małego ZUS plus, lub jeśli w styczniu 2021 r. wznowili działalność gospodarczą;
 • w ciągu 7 dni od daty nabycia prawa do skorzystania z małego ZUS-u plus, jeśli po 24 stycznia rozpoczęli lub wznowili prowadzenie działalności  gospodarczej, względnie jeśli spełnią warunki w innym miesiącu niż styczeń 2021 roku.

Żeby skorzystać z małego ZUS-u plus przedsiębiorcy – oprócz dokumentów zgłoszeniowych – powinni złożyć w ZUS-ie także deklarację ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

 

Jak wyliczyć składki społeczne w ramach małego ZUS-u plus?

Podstawa wymiaru składek w ramach małego ZUS-u plus jest obliczana indywidualnie, w oparciu o kwotę dochodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Wynosi ona połowę przeciętnego miesięcznego dochodu z roku poprzedniego, jednak nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia oraz nie może być wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

ZUS udostępnił kalkulator do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach małego ZUS-u plus – dostępny jest tutaj >> (klik).

 

UWAGA! Warto pamiętać, że:

 • podstawa składek ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym na zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy macierzyński czy przyszłą emeryturę;
 • mały ZUS plus jest dobrowolną ulgą – można z niego zrezygnować w każdym momencie;
 • rezygnacja z ulgi mały ZUS plus jest nieodwołalna, co oznacza – jak podaje ZUS – że „za miesiąc, w którym zrezygnujesz oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

 

A co z ubezpieczeniem zdrowotnym?

Korzystając z małego ZUS-u plus przedsiębiorca opłaca składki zdrowotne „od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku” – informuje ZUS. Składkę zdrowotną opłaca w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrał zasiłek.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

 

mm

Specjalista ds. kadr i płac Departament Outsourcingu

Zobacz także

Skomentuj