Szkolenia BHP w 2021 roku

Jakie są szczegółowe zasady szkoleń BHP dla pracowników w 2021 roku? Jakie regulacje obowiązują w związku z pandemicznymi realiami funkcjonowania przedsiębiorstw?

 

Zgodnie z art. 2373 § 1 i § 2 Kodeksu pracy, pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiadać dostatecznej wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do realizacji służbowych zadań. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

 

Szczegółowe zasady szkoleń BHP

Szczegółowe zasady dot. szkoleń w dziedzinie BHP określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z par. 8 szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny); szkolenie wstępne ogólne powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi regulacjami z zakresu BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, z przepisami oraz zasadami BHP danego zakładu pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  1. szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy); szkolenie stanowiskowe powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Szkolenia BHP w czasie epidemii

Zgodnie z obecnie obowiązujący przepisami z Ustawy z dnia17 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, szkolenia wstępne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego dla:

  • osoby zatrudnionej na stanowisku roboczym,
  • osoby zatrudnionej na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • osoby, która ma zostać przeniesiona na jedno z powyższych stanowisk,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.

 

UWAGA! Jeżeli termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie BHP przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, termin na wykonanie szkoleń zostaje przedłużony o 60 dni.

Zobacz także

Skomentuj