Kontrole PIP bez wcześniejszego zawiadomienia?

Inspektorzy pracy już teraz mogą prowadzić kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, ale na przeszkodzie stoi ustawa Prawo przedsiębiorców. Wkrótce może się to jednak zmienić.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, PIP jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zgodnie z art. 23 ww. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy: „inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze  dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.” Jednak w ustawie z dn. 6 marca 2018  r. – Prawo przedsiębiorców, znajduje się zapis mówiący o tym, że „organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.”

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

W związku z niejednoznacznymi przepisami, posłowie Lewicy złożyli do Sejmu 24 czerwca 2021 r. nowy projekt nowelizacji ustawy – prawo przedsiębiorców, ze wskazaniem, że Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie miała obowiązku zawiadamiania o wszczęciu kontroli. Nowy zapis miałby brzmieć następująco:

 „organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli; kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dn. 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy”.

 

Jeżeli nowy przepis wejdzie w życie, inspektorzy pracy będą uprawnieni do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy.

 

źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-564-2021/$file/9-020-564-2021.pdf

Zobacz także

Skomentuj