Nowe pomysły na uregulowanie zdalnej pracy - projekt MRPiT

Pracodawcy każdorazowo będą musieli decydować czy pracownik może wykonywać pracę zdalną we wskazanym przez siebie miejscu. Co jeszcze? 

 

W czasie konsultacji pierwotnego projektu dotyczącego zdalnej pracy organizacje pracodawców zgłosiły do niego szereg poprawek, a Związki Zawodowe odstąpiły od negocjacji wskutek kontynuacji prac nad projektem, mimo sprzeciwu trzech centrali związkowych (co było złamaniem ich konstytucyjnych praw). Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło więc, że przedstawi znowelizowany projekt ustawy – opublikowało go z datą 16 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowa wersja projektu zawiera kilka zmian doprecyzowujących, ale i ważniejsze poprawki. Jakie?

 

Modyfikacja definicji pracy zdalnej

Według znowelizowanego projektu zdalna praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie musiał każdorazowo wyrażać ewentualną zgodę na pracę zdalną w konkretnie określonym przez pracownika miejscu. Z kolei pracownik będzie musiał informować pracodawcę również o tym, że zmienia miejsce, w którym świadczy pracę.  

 

Wydłużenie okazjonalnego świadczenia zdalnej pracy

Jedną z ważniejszych zmian jest również możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie przez 24 dni w roku kalendarzowym, a nie jak w pierwszej wersji projektu – przez 12 dni. Pracownik będzie miał możliwość skorzystania z tego rodzaju pracy w sytuacji, gdy na przykład będzie zmuszony do opieki nad chorym członkiem rodziny.

 

Praca zdalna przez wzgląd na konieczność nad chorym członkiem rodziny

Rozszerzeniu uległ również katalog osób, które będą mogły skorzystać ze świadczenia pracy zdalnej ze względu na opiekę nad dzieckiem. Przepis ten został rozszerzony o opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków do pracy zdalnej

Pracodawca wydając polecenie pracy zdalnej, będzie musiał każdorazowo otrzymać od pracownika oświadczenie o tym, że posiada on warunki lokalowe do świadczenia pracy w formie zdalnej. W pierwotnej wersji projektu przepisów wystarczyło, że takie oświadczenie zostało złożone np. w momencie zatrudnienia pracownika.

 

Praca zdalna a RODO

Obowiązki pracodawcy zostaną również poszerzone o konieczność opracowania procedury ochrony danych osobowych. We wcześniej opublikowanym projekcie pracodawca był zobowiązany do określenia zasad, a w razie konieczności do przeprowadzenia instruktażu lub szkolenia w tym zakresie.

 

BHP na home office

Delikatna zmiana nastąpiła również w kwestii przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nadal będzie miał możliwość kontroli miejsca, w którym pracownik wykonuje pracę zdalną, jednak zgodnie z wprowadzoną zmianą będzie miał możliwość zmuszenia pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień. Będzie mógł określić termin do jakiego pracownik będzie musiał to zrobić.

W przypadku wypadku przy pracy możliwe będzie przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku w terminie uzgodnionym przez członków zespołu powypadkowego i pracownika albo jego domownika. Z projektu zniknął jednak zapis mówiący o tym, że pracownik zgłaszając wypadek przy pracy wyraża zgodę na przeprowadzenie oględzin.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Wymienione wyżej zagadnienia, to jedynie część wątków obejmujących znowelizowany projekt dotyczący pracy zdalnej. Nie wszystkie wcześniej zgłoszone uwagi zostały uwzględnione w nowej wersji. Wiele z uwag zgłoszonych przez partnerów społecznych zostało pominiętych i nie wiadomo czy ustawodawca zdecyduje się do nich odnieść. Pewne jest jednak, że uregulowanie pracy zdalnej jest bardzo ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

 

Zobacz także

Skomentuj