Od dziś PFR wezwie pracodawcę w sprawie PPK przez PUE ZUS!

Jeśli pracodawca nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, PFR wezwie go do dopełnienia tego obowiązku przez portal PUE ZUS. Tymczasowo.

 

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawiera ona regulację umożliwiającą wysyłanie przez Polski Fundusz Rozwoju – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które nie dopełniły tego obowiązku. Termin wejścia w życie nowych przepisów przypada na 15 października 2021 roku, czyli dziś.

Rozwiązanie to ma być czasowe – obowiązywać jedynie podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie roku od odwołania ostatniego z nich.

 

Kiedy wezwanie PFR staje się skuteczne?

Dotychczas, gdy PFR w wyniku porównania danych posiadanych przez ZUS z informacjami zawartymi w ewidencji PPK ustalił, że podmiot zatrudniający nie dopełnił w terminie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, wzywał takiego pracodawcę pisemnie do zawarcia umowy z wskazaną instytucją w terminie 30 dni od daty otrzymania przez niego wezwania (względnie obligował do przekazania informacji o zawarciu takiej umowy). Wezwanie stawało się skuteczne, gdy odbiorca przesyłki potwierdził odbiór pisma lub po dwukrotnej bezskutecznej próbie dostarczenia go przesyłką poleconą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Od dziś, tj. po wejściu w życie najnowszych zmian, wezwanie wysłane do pracodawcy przez PFR poprzez PUE ZUS (tj. z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) zostanie uznane za skuteczne w momencie odebrania go przez podmiot zatrudniający na swoim profilu informacyjnym w PUE ZUS lub po upływie 14 dni od daty opublikowania wezwania na profilu danego płatnika składek.

 

Jak często pracodawcy będą wzywani przez PFR poprzez PUE ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie udostępniał Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacje na temat pracodawców 4 razy w roku – do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego, tj. na dzień: 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku. Informacje te będą obejmowały następujące dane płatników składek będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione:

  • nazwę,
  • NIP,
  • adres siedziby,
  • adres do korespondencji lub adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj