Jakie będą odpisy na ZFŚS w 2022 roku?

Od przyszłego roku wysokość odpisu na ZFŚS wzrośnie o ok. 300 zł. Ile dokładnie wyniosą odpisy obowiązkowe i fakultatywne?

 

Według przedstawionego przez rząd projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok, wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w przyszłym roku wzrośnie w stosunku do bieżącego roku. Za podstawę wartości odpisu na ZFŚS na 2022 r. przyjęte zostanie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., czyli 4 434,58 zł. W zeszłym roku odpis na ZFŚS wyniósł 4 134,02 zł, co oznacza wzrost o 300,56 zł rok do roku.

 

Obowiązkowe odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 1 662,97 zł. Natomiast odpis na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych wyniesie 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2 217,29 zł. Z kolei wysokość odpisu na jednego pracownika młodocianego w 2022 r., to odpowiednio:

  • w pierwszym roku nauki (5%): 221,73 zł;
  • w drugim roku nauki (6%): 266,07 zł;
  • w trzecim roku nauki (7%): 310,42 zł.

 

Fakultatywne odpisy na ZFŚS w 2022 roku

Jeśli pracodawca zatrudnia osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, może zwiększyć odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą taką osobę. W 2022 r. kwota takiego powiększonego odpisu wyniesie 277,16 zł. Odpis o takiej samej wysokości można również zastosować wobec emerytów i rencistów.

Natomiast w przypadku utworzenia zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego, pracodawca ma możliwość zwiększenia wysokości odpisu na każdą zatrudnioną osobę o 7,75% odpisu podstawowego. W 2022 r. kwota ta wyniesie 343,68 zł.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Jak wyglądają odpisy na ZFŚS w 2021 roku?

W 2021 roku wysokość opisu na ZFŚS ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., tj. 4 134,02 zł. Odpis podstawowy wynosi 1 550,26 zł, natomiast odpis podwyższony (50% podstawy) wynosi 2 067,01 zł. Wysokość odpisu na jednego pracownika młodocianego w 2021 r.:

  • w pierwszym roku nauki (5%): 206,70 zł;
  • w drugim roku nauki (6%): 248,04 zł;
  • w trzecim roku nauki (7%): 289,38 zł.

 

 Czym jest ZFŚS? Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na finansowanie – jak wskazuje sama nazwa – działalności socjalnej w danym zakładzie pracy. Środki Funduszu muszą być wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Fundusz tworzony jest z corocznego odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych, przekazywanych dwa razy w roku na rachunek bankowy Funduszu.

 

 

Asystent, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj