Alert! Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców

Pakiet nowelizacji dotyczący zatrudniania w Polsce cudzoziemców obejmie ok. 1 mln pracowników. Na jakie nowe rozwiązania mogą liczyć obcokrajowcy i przedsiębiorcy ich zatrudniający?

 

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że 4 stycznia br. Prezydent podpisał ustawę z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona dość obszerny pakiet nowelizacji, dzięki któremu ma nastąpić m.in. usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP.

Według statystyk ZUS-u na koniec września 2021 w rejestrach Zakładu widniało ok. 850 tys. obcokrajowców. Z kolei dane firmy Selectivv (która gromadzi informacje na temat właścicieli mobilnych urządzeń) wskazują, że liczba osób przebywających w 2021 roku na terytorium RP przez co najmniej 30 dni wynosiła ok. 2 mln. Zatem bardzo ostrożne szacunki pozwalają zakładać, że przygotowane zmiany obejmą minimum 1 mln osób.

 

Zatrudnianie cudzoziemców – dwa przewodniki na rok 2021

Kluczowe zmiany wynikające z pakietu nowelizacji ustaw o cudzoziemcach z 17 grudnia 2021

Jak podała Kancelaria Prezydenta, najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dotyczą m.in.:

 1. wydłużenia do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 2. uproszczenia postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz dot. wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
 3. rozszerzenia katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę;
 4. wprowadzenia rozwiązań przyspieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców podejmujących pracę w firmach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na taką pracę;
 5. skrócenia kluczowych terminów:
  • do maksymalnie 60-dniowego na załatwienie sprawy administracyjnej dot. udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy;
  • do 30 dni (z dotychczasowych 60) na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych (tj. wiz studenckich, stażowych, na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, bądź dotyczących udziału w programie wolontariatu europejskiego);
  • w celu priorytetowego rozpatrywania wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy dla obywateli państw wskazanych przez ministra spraw zagranicznych;
 6. zastąpienia wymogów posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu na pokrycie kosztów utrzymania (siebie i członków rodziny będących na utrzymaniu cudzoziemca) wymogiem uzyskiwania przez cudzoziemca co najmniej minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego wiążącego go z pracodawcą;
 7. uporządkowania przepisów dot. wszczynania postępowań w sprawie zezwoleń na pobyt czasowy, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec starający się o ten dokument.

 

 Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania wynagrodzeń dla cudzoziemców i prowadzenia ich spraw kadrowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

oprac. HZK za Kancelaria Prezydenta

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj