Składka zdrowotna a forma opodatkowania w 2022 roku

Forma opodatkowania wybrana? Sprawdź czy prawidłowo została naliczona składka zdrowotna, zależnie od formy opodatkowania!

 

Po 1 stycznia 2022 zostaliśmy „zasypani” zmianami w prawie. Jedną ze zmian, wprowadzonych przez tzw. Polski Ład, jest nowy obowiązek dla wielu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Od nowego roku osoby te są zobowiązane ustalać wysokość odprowadzanych składek zdrowotnych na zupełnie innych zasadach, niż do tej pory. Poniżej wyjaśniamy jaką składkę zdrowotną, zależnie od formy opodatkowania, należy opłacać w roku 2022.

 

Nowości w deklaracjach ZUS 2022

Gruntownie przebudowane zostały m.in. deklaracje rozliczeniowe ZUS, które należy składać. Od tego roku obowiązkiem składania comiesięcznych deklaracji ZUS nie są objęci jedynie duchowni, nianie i grupa płatników, którzy dobrowolnie zgłosili się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, i opłacają składkę wyłącznie za siebie (jednak i w tych przypadkach dzieje się to pod pewnymi warunkami).

Od 1 stycznia 2022 na wszystkich przedsiębiorców, osoby współpracujące, ułomne osoby prawne (czyli np. wspólnicy spółek osobowych) został nałożony comiesięczny obowiązek składania deklaracji ZUS (DRA i RCA).

Obowiązek ten występuje po praz pierwszy w lutym 2022 za styczeń 2022, a terminem ostatecznym (zmienionym przez ustawodawcę) na złożenie dokumentu jest 20 dzień każdego miesiąca. Deklaracje można składać w platformie usług elektronicznych na portalu zus.pl lub za pomocą programu Płatnik.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza składki wyłącznie za siebie, składa tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA, jeśli natomiast przedsiębiorca rozlicza składki nie tylko za siebie (np. zatrudnia pracowników), składkę zdrowotną naliczoną według nowych zasad na własne ubezpieczenie wykazuje w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA.

 

Zasady naliczania składki zdrowotnej 2022

Miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Zasady naliczania składki zdrowotnej zależą od formy opodatkowania:

  1. zasady ogólne (według skali lub podatek liniowy) – stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9%, ale w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek liniowo, ta stopa jest niższa i wynosi 4,9%; w przypadku opodatkowania wg skali, miesięczna wysokość składki nie może być niższa, niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia; gdy składka jest niższa, należy ją podnieść; w 2022 r. minimalne wynagrodzenie to 3 010 zł, zatem minimalna składka zdrowotna w takim przypadku wyniesie 270,90 zł;
  2. karta podatkowa – stopa procentowa składki wynosi 9%; podstawą wymiaru składki jest kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli w bieżącym roku 3 010 zł, zatem kwota składki wynosi 270,90 zł;
  3. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stopa procentowa składki wynosi 9%; miesięczna podstawa wymiaru składki jest zryczałtowana i zależy od wysokości uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli przychody z działalności gospodarczej:
    • nie przekroczyły od początku roku 60 000 zł, wówczas podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, tj. 3 732,62 zł, czyli składka wyniesie 335,94 zł;
    • przekroczyły 60 000 zł i nie przekroczyły 300 000 zł, wówczas podstawa wymiaru składki zdrowotnej wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 6 221,04 zł, tzn. że składka w tym przypadku to 559,89 zł;
    • przekroczyły 300 000 zł, podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie kwota 180% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 11 197,87 zł; składka wyniesie 1 007,81 zł;

 

 WAŻNE: Jeśli przedsiębiorca przekroczy ww. progi przychodów w danym miesiącu, wówczas za ten miesiąc powinien rozliczyć składkę już od podstawy wymiaru obowiązującej dla kolejnego progu. W miesiącu, w którym zostały przekroczone kwoty przychodu 60 000 zł albo 300 000 zł płatnik nie koryguje rozliczeń za miesiące poprzednie. Rozliczenie składki rocznej nastąpi po roku w dokumentach rozliczeniowych składanych za luty kolejnego roku.

 

4. pozostałe osoby – wspólnicy spółek (w tym np. komandytariusze, w szczególnych
przypadkach wspólnik spółki z o.o.), twórcy i artyści, osoby współpracujące, osoby
z przychodami z zysku – w tym przypadku podstawą naliczenia składki zdrowotnej jest
kwota 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
w czwartym kwartale roku poprzedniego; w 2022 roku jest to kwota 6 221,04 zł, zatem
składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 559,89 zł.

 

Warto mieć na uwadze, że jeśli płatnicy występują jednocześnie w różnych spółkach, w których opodatkowani są na różnych zasadach lub są na przykład komandytariuszami w wielu podmiotach gospodarczych, powinni płacić składki od każdego tytułu.

 

 WAŻNE! W przypadku większej części przedsiębiorców omówione tu zasady weszły w życie od 1 lutego 2022 r., gdyż do ustalenia składki brane są dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest ona naliczana. Styczeń (deklaracje składane do 20 lutego) jest miesiącem przejściowym. Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna naliczana jest na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r., czyli podstawę stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Jest to kwota 4 665,78 zł. Składka zdrowotna za styczeń wynosi więc wyjątkowo 419,92 zł.

 

Potrzebujesz wsparcia z zakresie naliczania składek ZUS lub innym dotyczącym kadr i płac? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Zespół outsourcingu kadr i płac Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj