Ochrona pracowników przed niebezpiecznymi chemikaliami

Weszła w życie nowa dyrektywa UE służąca ochronie pracowników przed niebezpiecznymi chemikaliami, która wymusza na państwach członkowskich wprowadzenie odpowiednich regulacji do 5 kwietnia 2024 roku. Co się zmieni?

 

Dyrektywa 2022/431, która weszła w życie 5 kwietnia 2022 roku (a została opublikowana 16 marca br.), zmieniła dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Jej celem jest ochrona pracowników zatrudnionych w podmiotach, które wykazują zagrożenia związane z niebezpiecznymi chemikaliami, poprzez ustalenie dopuszczalnych wartości narażenia na związki akrylonitrylu i niklu, obniżenie dopuszczalnych wartości dla benzenu oraz rozszerzenie zakresu regulacji o substancje reprotoksyczne.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

Co zmieniła najnowsza dyrektywa ws. ochrony pracowników przed toksycznymi chemikaliami?

Wspomniana powyżej nowa dyrektywa wprowadziła zmiany w trzech kluczowych obszarach:
  1. przeniosła dopuszczalne wartości dla 12 substancji reprotoksycznych do bardziej restrykcyjnego instrumentu prawnego, dzięki czemu zmienił się zakres regulacji owej dyrektywy, jednocześnie zmieniając jej nazwę na dyrektywę o czynnikach rakotwórczych, mutagenach i substancjach reprotoksycznych;
  2. określiła dopuszczalne wartości narażenia na związki akrylonitrylu i niklu, które dotąd nie były ujęte w treści dyrektywy, a ponadto obniżyła dopuszczalne wartości dla benzenu; równocześnie nowelizacja ta przewiduje środki przejściowe dla dopuszczalnych wartości w przypadku wszystkich wymienionych w niej czynników;
  3. wprowadziła przepisy, które stanowią, że pracownicy mający do czynienia z lekami rakotwórczymi, mutagennymi lub działającymi szkodliwie na rozrodczość, będą musieli otrzymać lepsze szkolenie dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z nimi (Komisja musi wydać wytyczne odnośnie szkolenia, nadzoru i monitorowania w zakresie tych produktów).

 

 Niebezpieczne produkty lecznicze to takie leki, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia pracowników służby zdrowia zajmujących się tymi lekami i podających je swoim pacjentom.
Omawiana dyrektywa wymaga ze strony państw członkowskich wdrożenia lub wydania krajowych przepisów służących jej stosowaniu (tj. regulacji ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania) w terminie do 5 kwietnia 2024 roku.

 

oprac. HZK za Bujalski Rafał, Lex

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także