Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) już 4 czerwca 2022! 

W najbliższą sobotę wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PPK. Jest to zapowiadana w lutym br. rewizja przepisów, która ma przyczynić się do lepszego spełnienia idei istnienia Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli uzyskania przez Polaków wyższych emerytur. Jakie szykują się zmiany?

 

Jedną z głównych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o PPK, wchodzącej w życie 4 czerwca br., będzie szybsza możliwość przystępowania do PPK przez pracowników – już po 2 tygodniach od zatrudnienia. 

Obecnie taka możliwość istnieje dopiero po upływie trzeciego miesiąca, a maksymalnie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten okres – ta data nadal jest datą końcową, do której pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do PPK. Zatem nowozatrudniony pracownik/zleceniobiorca, który nie chce mieś 3 miesięcznej przerwy w oszczędzaniu na przyszłą emeryturę, zyska 3 dodatkowe miesiące oszczędzania.

 

Szersza definicja podmiotu zatrudniającego

Rozszerzeniu ulegnie również definicja podmiotu zatrudniającego. Do aktualnej listy (oprócz pracodawcy zatrudniającego osoby na umowę o pracę, zlecenie, pracę nakładczą, członków rad nadzorczych czy rolnicze spółdzielnie produkcyjne) dojdzie jeszcze jedna – płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Dzięki zmianie definicji możliwe będzie przystąpienie do PPK osób zatrudnionych u pracodawców lub zleceniobiorców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czy ustaw podatkowych, wykonuje inny podmiot. 

 

Konieczność informowania na wezwanie PFR o powodach braku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Modyfikacji uległ również punkt 8 ustawy, do którego został dodany zapis o konieczności informowania na wezwanie PFR, w formie oświadczenia, o powodach braku zawarcia w danym przedsiębiorstwie umowy o zarządzanie PPK. Zgodnie z ustawą o PPK (art. 106), kary za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK są znaczące – mogą sięgnąć do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym.

 

Szybszy transfer oszczędności na rachunek PPK po zmianie pracodawcy

Pamiętajmy, że jako pracownicy powinniśmy zgłosić nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych umowach na prowadzenie PPK z poprzednim pracodawcą/pracodawcami. Dotychczas takie oświadczenie należało złożyć w terminie 7 dni, po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia – po nowelizacji ten skomplikowany zapis zostanie zmieniony na bardziej przejrzysty, i będzie obligował do złożenia takiego oświadczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o prowadzenie PPK u nowego pracodawcy. Pracodawca ten, niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianego oświadczenia, będzie zobowiązany do złożenia w imieniu takiego pracownika wniosku o wypłatę transferową. Dzięki zmianie tego punktu ustawy nastąpi szybszy transfer oszczędności do jednego podmiotu zarządzającego PPK. Niezłożenie takiego wniosku przez pracownika spowoduje, że będzie on posiadał kilka rachunków PPK.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-płacowej pracowników? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

 Warto zapisać w kalendarzu datę 1 kwietnia 2023 roku – tzw. autozapisu do PPK. Będzie on związany z wygaśnięciem dotychczasowych rezygnacji z uczestnictwa w PPK, które obowiązują do końca lutego 2023 roku. Ci pracownicy/zleceniobiorcy, którzy nadal nie będą chcieli korzystać z PPK, będą musieli ponownie złożyć deklarację o rezygnacji z PPK. W przeciwnym razie, od 1 kwietnia 2023 roku pracodawcy będą zobowiązani do wznowienia dokonywania wpłat do PPK za takie osoby.

 

Specjalista ds. płac w Grant Thornton w dziale Outsourcingu. Związany z Grant Thornton od 2022, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz także