Jest projekt ustawy o aktywności zawodowej!

Wczoraj na stronie Kancelarii Premiera zostały opublikowane założenia projektu ustawy o aktywności zawodowej, które wprowadzą spore zmiany zwłaszcza dla rodziców wracających na rynek pracy i osób bezrobotnych. Co ma się zmienić?

 

W środę (14 czerwca br.) na stronie Kancelarii Premiera, w wykazie prac programowych Rady Ministrów, pojawił się projekt ustawy o aktywności zawodowej, opublikowany pod nr UD399. Zmiany mają dotyczyć ośmiu obszarów – są to:

  1. oddzielenie statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego – poprzez  wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby niemającej innego tytułu do tego ubezpieczenia – w celu umożliwienia uzyskania uprawnień do świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy;
  2. wprowadzenie trzech instrumentów dla rodzin i kobiet wracających na rynek pracy: (a) pierwszeństwa w skierowaniu do udziału w formach pomocy określonych w projektowanej ustawie (m.in. bezrobotnym członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny); (b) uwzględnienie przedsiębiorstw rodzinnych w przyznawaniu i rozliczaniu form pomocy finansowanych z Funduszu Pracy (będzie istniała możliwość udzielania pomocy mimo pokrewieństwa klienta powiatowego urzędu pracy z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie); (c) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających godzenie rodzicielstwa z pracą zawodową w niepełnym wymiarze (np. możliwość ubiegania się o świadczenia rodzinne);
  3. zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego – na korzyść powiązania bezrobotnego z urzędem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
  4. identyfikacja i aktywizacja osób biernych zawodowo;
  5. zmiany w stażach i instrumentach wsparcia: (a) zastąpienie pożyczki szkoleniowej i stypendium na kontynuowanie nauki nowym instrumentem, tj. pożyczką edukacyjną, częściowo umarzalną (20% kwoty), z której będą mogły skorzystać osoby planujące podjęcie kształcenia lub szkolenia; (b) podniesienie stypendium stażowego do wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych; (c) skrócenie czasu odbywania stażu przez bezrobotnego (minimalny i maksymalny okres odbywania stażu – 3 i 6 miesięcy) wraz z rezygnacją z różnicowania długości stażu w zależności od wieku; (d)  staż plus w miejsce likwidowanego przygotowania zawodowego dorosłych; (e) rozszerzenie bonu na zasiedlenie na wszystkie osoby bezrobotne, bez względu na ich wiek; (f) zwiększenie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom poszukującym pracy poprzez finansowanie z Funduszu Pracy kosztów ich szkoleń i poświadczanie np. zdobytych uprawnień zawodowych (zamiast dotychczasowego  finansowania kształcenia ustawicznego dla osób w wieku powyżej 45. roku życia, pracujących lub wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, zarejestrowanych w PUP); (g) uwzględnienie przedsiębiorstw rodzinnych w przyznawaniu i rozliczaniu form pomocy finansowanych z FP (j/w);
  6. zmniejszenie obciążeń dla bezrobotnych i pracodawców: (a) zmniejszenie zakresu obligatoryjnych informacji wymaganych od pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy; (b) rezygnacja z ograniczenia dla pracodawców w zakresie wyboru PUP, z którym chcą współpracować; (c) wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia przez doradcę ds. zatrudnienia rozmowy z każdą osobą rejestrującą się w PUP w celu ustalenia jej sytuacji, potrzeb i możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy; (d) redefinicję zadań Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) pod kątem cyfryzacji procesów obsługi klientów (np. umożliwienie przygotowania i udostępnienia CV w centralnej bazie CV, rozwój mechanizmów automatycznego doboru ofert pracy do oczekiwań osób bezrobotnych);
  7. zwiększeniu potencjału i zasięgu CBOP – m.in. wprowadzenie dla pracodawców obowiązku zgłaszania ofert pracy do CBOP oraz praktyk (fakultatywnie dla przedsiębiorców z sektora prywatnego, dla admin. publicznej – obligatoryjnie);
  8. zmiany z zakresie OHP – OHP będą prowadziły działania na rzecz młodzieży uczącej się, sprawiającej problemy wychowawcze lub mającej opóźnienie w realizacji obowiązku nauki, ale także niepracującej i nieuczącej się.

 

Przyjęcie przedstawionego powyżej projektu przez Radę Ministrów zostało zaplanowane na IV kwartał 2022 roku. Z informacjami na ten temat można się zapoznać na stronie >> KPRM <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za KPRM

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także