CISZA! Są nowe przepisy w sprawie hałasu

Za 3 dni wchodzą w życie nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę, dotyczące wspólnych metod oceny hałasu w Unii Europejskiej oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r., w której są zawarte m.in. istotne zmiany dotyczące norm akustycznych i ochrony przed hałasem. Konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego wspomnianej nowelizacji przepisów z zakresu ochrony środowiska była podyktowana wdrożeniem unijnych regulacji (a dokładniej załącznika II do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego). Co zatem się zmieni?

 

Lepszy klimat akustyczny w Polsce

Główną zmianą jest obowiązek stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu przy sporządzaniu map hałasu. Podmioty sporządzającej strategiczne mapy hałasu będą zobligowane do uwzględniania najnowszej wiedzy w tym zakresie. Każde miasto liczące powyżej 100 tys. mieszkańców będzie musiało zmienić metodykę wyliczania poziomu hałasu i dostosować swoje mapy akustyczne do obowiązujących przepisów, które wejdą po 14 dniach od podpisania ustawy czyli 27 czerwca br.

Co ważne, w ustawie zawarto przepis przejściowy, który mówi, iż jeżeli termin sporządzenia map hałasu przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r. wówczas zastosowanie ma poprzednia ustawa – zatem dopiero za 5 lat (gdyż co tyle aktualizowane są mapy akustyczne miast) – w całej Polsce będą jednorodne mapy.

 

Nowe narzędzia i uprawnienia w sprawie ochrony przed hałasem

Ujednolicone metody oceny hałasu spowodują, że organy ochrony środowiska i podmioty sporządzające mapy otrzymają narzędzie umożliwiające w sposób jednorodny oceny szkodliwych skutków hałasu a co za tym idzie i sporządzania i realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem i zminimalizowania jego szkodliwych skutków.

Również marszałek województwa otrzymał nowe uprawnienia – zyska on możliwość nakładania na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanymi w miastach na prawach powiatu, obowiązku polegającego na sporządzeniu przeglądu ekologicznego. Dokument ten będzie stanowił istotny wyjściowy materiał do uściślenia zakresu i rodzaju działań naprawczych, optymalnych z punktu widzenia środowiska i zarządzającego przedmiotową drogą. Miejmy nadzieję, że kolejna aktualizacja dyrektywy UE rozszerzy prerogatywę marszałka również na transport szynowy w danym mieście.

 

Jeszcze mniej hałasu od 1 stycznia 2026 roku

Ustawa zmieniła również termin z 31 grudnia 2022 r. na 31 grudnia 2025 r. wygaśnięcia umów zawartych przez miasta w zakresie zadań publicznych, jeżeli przy ich wykonywaniu nie są wykorzystywane pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym. W praktyce oznaczona to, iż dopiero od 1 stycznia 2026 r. miasta będą mogły wygasić umowy z firmami, które wykonują prace w zakresie zadań publicznych (np. wodociągi, ochrona zdrowia, zakładów elektroenergetycznych) jeżeli flota ich pojazdów nie wynosi minimum 30% pojazdów elektrycznych bądź CNG/LPG – spod tej ustawy wyłączony jest transport publiczny.

 

CIEKAWOSTKI:

 

Specjalista ds. płac w Grant Thornton w dziale Outsourcingu. Związany z Grant Thornton od 2022, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz także