Polski Ład 2.0 a wynagrodzenia

Jak po 1 lipca obliczyć zaliczki na podatek, pobierane co miesiąc z pensji pracownika? Sprawdź na przykładach!

 

1 lipca 2022 roku – dziś – weszły w życie przepisy zmieniające sposób obliczania zaliczek na podatek, pobieranych co miesiąc z pensji pracowników. Poniżej przedstawiamy kluczowe zmiany i ich wpływ na wynagrodzenia.

Wszystkie niżej omówione zmiany będą stosowane przez pracodawców automatycznie. Pracownicy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Zmiany te będą obowiązywały z datą wsteczną – od 1 stycznia 2022 roku – jednak pracodawcy nie będą dokonywać korekt wypłat przekazanych do 30 czerwca 2022 roku. To urząd skarbowy, w rozliczeniu rocznym za 2022 rok, dokona obliczenia należnego podatku za cały rok 2022, z uwzględnieniem nowych przepisów.

 

Obniżenie stawki podatkowej z 17% na 12%

Obniżenie stawki podatkowej z 17% na 12% dotyczy dochodów do wysokości 120 000 PLN w skali roku. Powyżej tej kwoty, od nadwyżki, nadal będzie obowiązywał podatek w wysokości 32%.

Jeżeli pracownik do 30 czerwca br. osiągnął już dochody w wysokości przekraczającej 120 000 PLN, pracodawca od lipca do grudnia 2022 roku zastosuje do obliczenia podatku stawkę 32%. Natomiast w rozliczeniu rocznym składanym za 2022 rok do 30 kwietnia 2023 roku, urząd skarbowy skalkuluje należny podatek od przychodów osiągniętych w całym roku 2022, według nowych przepisów – czyli z zastosowaniem stawki 12% do dochodów w wysokości maksymalnie 120 000 PLN.

 

Uchylenie ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej została wycofana – zgodnie z najnowszymi przepisami od lipca 2022 roku pracodawcy nie będą jej już stosować. Jednakże w rozliczeniu rocznym za rok 2022, urząd skarbowy skalkuluje – dla pracowników, którzy do tej ulgi byli uprawnieni (czyli dla osób, których roczne przychody ze stosunku pracy mieściły się w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN) – czy należny podatek za 2022 rok jest niższy według nowych przepisów obowiązujących od lipca 2022 (czyli z uwzględnieniem 12% stawki podatku i brakiem ulgi dla klasy średniej), czy wg starych przepisów (tj. przy uwzględnieniu 17% stawki podatku oraz z ulgą dla klasy średniej). Pracownika będzie obowiązywał ten podatek, który będzie korzystniejszy, czyli niższy.

 

Uchylenie mechanizmu porównywania zaliczek na podatek i przedłużania ich poboru (rok 2021 vs. 2022)

Do 30 czerwca 2022 r. pracodawcy byli zobowiązani do przeliczania zaliczki na podatek należnej od wynagrodzenia pracowników dwukrotnie: wg przepisów obowiązujących w 2021 roku oraz wg przepisów obowiązujących od stycznia do czerwca 2022 roku.

Jeżeli zaliczka na podatek obliczona wg przepisów obowiązujących w 2021 roku była korzystniejsza, niż zaliczka obliczona wg przepisów obowiązujących od stycznia do czerwca 2022 roku, pracodawcy stosowali tę zaliczkę, która była korzystniejsza. Przy czym różnicę przesuwali do późniejszego pobrania, o ile w ciągu roku wystąpiła sytuacja odwrotna, czyli zaliczka obliczona wg przepisów obowiązujących od stycznia do lipca 2022 r. była niższa, niż zaliczka obliczona wg przepisów obowiązujących w 2021 roku. Pracownik, który nie zrezygnował z tego mechanizmu, na kwitku wypłaty w trzeciej kolumnie miał informację o wysokości zaliczki odroczonej do późniejszego pobrania.

Wycofanie tego mechanizmu od lipca 2022 roku oznacza, że pracodawcy nie tylko nie będą dokonywać już porównania między rokiem 2021 a 2022, ale także, jeżeli jakieś zaliczki obliczone do czerwca 2022 roku zostały odroczone do późniejszego pobrania, pracodawcy tych kwot nie będą już pobierać w kolejnych miesiącach.

 

Nowa wysokość kwoty miesięcznej zmniejszającej podatek (wskutek złożenia PIT-2) – zmiana z 425 PLN na 300 PLN

Roczna kwota wolna od podatku pozostaje w niezmienionej wysokości, czyli 30 000 PLN. Jednakże ze względu na zmianę stawki podatkowej z 17% na 12%, miesięczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie teraz 300 PLN.

Powyższa wartość wynika z następującej kalkulacji:
30 000 PLN *12% = 3600 PLN;
3600 zł/ 12 m-cy = 300 PLN.

 

Możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia, że zamierzaj rozliczyć dochody z dzieckiem jako samotnie wychowujący

Od styczna 2022, rodzicowi wychowującemu samotnie dziecko odebrano możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. W zamian została wprowadzona ulga, która miała być zastosowana w rozliczeniu rocznym za 2022 rok, w stałej kwocie 1500 PLN zmniejszającej podatek, czyli bez związku z osiągniętym przez pracownika dochodem. Od lipca 2022 roku, ulga 1500 PLN została wycofana, a w zamian zwrócono rodzicom samotnie wychowującym dziecko możliwość wspólnego rozliczenia się z potomstwem.

Jeżeli pracownik chce skorzystać z tej preferencji już przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, może od 1 lipca br. złożyć pracodawcy oświadczenie, że chce rozliczać się z dzieckiem. Będzie to skutkowało naliczaniem przez pracodawcę zaliczki na podatek wg stawki 12% przez cały rok, niezależnie od kwoty dochodu uzyskanego przez tę osobę.

Należy mieć na uwadze, że jeżeli dochody pracownika przekroczą kwotę 240 000 PLN, a pracownik do końca roku będzie miał potrącaną zaliczkę z wynagrodzenia w wys. 12%, może się zdarzyć, że w rozliczeniu rocznym wystąpi niedopłata podatku.

 

Zasiłek macierzyński w limicie preferencji a ulgi

Wliczenie zasiłku macierzyńskiego do limitu zwolnienia z podatku w kwocie 85 528 PLN dla pracowników korzystających z ulgi dla młodych (do 26 r. ż.), ulgi dla powracających z zagranicy, ulgi dla rodziców min. czworga dzieci oraz ulgi dla pracujących emerytów.

Uprzednio, do limitu zwolnienia dla pracownika, korzystającego z ww. ulg, doliczane były wyłącznie przychody ze stosunku pracy, czyli osoby korzystające z tych ulg, nadal opłacały podatek od zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Od lipca 2022 roku pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek od zasiłku macierzyńskiego wypłaconego osobie, która korzysta z którejś z tych czterech ulg, o ile jej przychody nie przekroczyły limitu 85 528 PLN. Jeżeli taki pracownik miał wypłacony zasiłek macierzyński w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, z którego pracodawca pobrał podatek zgodnie z przepisami obowiązującymi do 30 czerwca br., urząd skarbowy w rozliczeniu rocznym, zwolni tę kwotę z opodatkowania (o ile łączne przychody zwolnione z opodatkowania nie przekroczyły kwoty 85 528 PLN). Zasiłek macierzyński przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego.

 


 

Naliczenie podatku wg. nowych zasad od 1 lipca br.

Poniżej prezentujemy przykładowe obliczenia dla kilku poziomów wynagrodzenia: za VI br., tj. przed zmianą przepisów, oraz VII-XII 2022 roku – według najnowszych regulacji.

 

Przedstawione przykładowe wyliczenia to informacja poglądowa, obrazująca wpływ zmian w przepisach na kwoty do wypłaty w najbliższych miesiącach.

Na szczegółową kalkulację na pasku wypłaty wpływają: indywidualna sytuacja pracownika (np. wiek do 26 r. ż., wspólne rozliczanie z małżonkiem) oraz elementy wynagrodzenia, z których składa się pensja (tj. wynagrodzenie zasadnicze i szereg benefitów, np. ubezpieczenie na życie czy medyczne, Multisport, PPK, Fundusz Socjalny etc.). Stąd w poniższych kalkulacjach przyjęto następujące założenia: pracownik w wieku ponad 26 lat, podstawowe koszty uzyskania przychodu w wys. 250 PLN miesięcznie, złożony PIT-2, nie złożony wniosek o wspólne rozliczanie z małżonkiem, nie złożony wniosek o żadną dod. ulgę (dla osób wracających z zagranicy, pracujących emerytów, rodziców minimum czworga dzieci), w czerwcu br. korzystał z ulgi dla klasy średniej, nie zgłosił się do PPK, ma wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze.

 

WAŻNE! Kalkulacje nie odnoszą się do kwoty należnego podatku, który zostanie skalkulowany w rozliczeniu rocznym za 2022 rok.

 

Średni miesięczny przychód brutto = 4000 PLN

Średni miesięczny przychód brutto = 8000 PLN

Średni miesięczny przychód brutto = 12000 PLN

Średni miesięczny przychód brutto = 20000 PLN

Średni miesięczny przychód brutto = 30000 PLN

 

 Niniejsze opracowanie nie stanowi doradztwa w rozumieniu przepisów o doradztwie podatkowym. Stanowi wyciąg z obowiązujących przepisów, publikacji, biuletynów.

 

mm

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalizacji: Ekonomika Pracy i Zarządzenie Kadrami. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rachunkowość i Finanse. Doświadczony Menedżer w zakresie kadr i płac z wieloletnią praktyką zawodową w firmach o różnej wielkości i branży. Z Grant Thornton współpracuje od ponad 10 lat. Na co dzień zaangażowana w nadzór merytoryczny i koordynację projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr dla małych i dużych przedsiębiorstw, zarówno z kapitałem polskim i zagranicznym. Sprawuje opiekę nad projektami zarówno na etapie ich wdrożenia, jak i bieżącej obsługi. Aktywnie wspiera Klientów i doradza im w podejmowaniu decyzji i działań z obszaru kadrowo-płacowego. Autorka specjalistycznych publikacji, dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem również w ramach firmowego bloga.

Zobacz także