Pracodawca będzie partycypował w kosztach pracy zdalnej!

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy w formie zdalnej.

 

Okres pandemii COVID-19 obnażył zalety oraz wady pracy zdalnej. Pozwolił on również na zweryfikowanie dotychczas obowiązujących przepisów Kodeksu pracy związanych z tak zwaną telepracą, które okazały się nie być w pełni użyteczne w zaistniałej sytuacji. Dotychczasową podstawę do stosowania pracy zdalnej stanowiły przepisy tak zwanych „ustaw COVIDowych”, co oznaczało, że kontrolę nad przejściem na tę formę pracy posiadał pracodawca.

W związku z powyższym w Sejmie rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji wprowadzającej do Kodeksu pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej. 24 maja 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt, w którym między innymi przewidziano, że pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy w formie zdalnej.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Jakie rozwiązania dla kosztów pracy zdalnej przewiduje nowelizacja?

Konsekwencją nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej ma być to, że pracodawca będzie zobowiązany do partycypowania w kosztach pracy zdalnej na zasadach podobnych do tych, które związane były z telepracą. W uzasadnieniu do projektu czytamy jednak, iż: „W odróżnieniu od przepisów regulujących telepracę został wyraźnie wprowadzony obowiązek pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracodawcę. Taka regulacja stanowi realizację postulatów ze strony związków zawodowych, aby obowiązek rekompensaty kosztów ponoszonych przy pracy zdalnej został unormowany w ustawie, a także organizacji pracodawców, aby ustawa precyzyjnie określiła te koszty”.

Obowiązki pracodawcy w zakresie pracy zdalnej zostaną określone w art. 67 Kodeksu pracy. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie pracownikowi materiałów oraz narzędzi pracy, wliczając w to niezbędne do pracy urządzenia techniczne. Ponadto pracodawca ma również zapewnić instalację, serwis, a także konserwację narzędzi pracy, bądź pokryć koszty z tym związane. Podobna sytuacja będzie dotyczyła kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Ponadto w rządowym projekcie wskazano, iż koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej będą wyłączone z opodatkowania. Wyłączenie ma objąć wspomniane wyżej zapewnienie materiałów oraz narzędzi pracy, pokrycie kosztów związanych z pracą zdalną, a także wypłatę ekwiwalentu lub ryczałtu. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w projekcie zaproponowano przepis wskazujący, że będzie istniała możliwość zastąpienia obowiązku pokrycia kosztów oraz obowiązku wypłaty ekwiwalentu obowiązkiem wypłaty ryczałtu. Wysokość ryczałtu powinna w tym przypadku odpowiadać przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy w formie zdalnej.

Lista obowiązków nałożonych na pracodawcę będzie związana również z innymi kosztami, niż koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy w zdalnej w sytuacji, w której taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub w regulaminie. Pracodawcy będą również zobowiązani do zadbania o szkolenia oraz pomoc techniczną.

 

Praca zdalna jako stały model pracy?

Jak wyjaśniają projektodawcy: Obowiązujące zasady opodatkowania podatkiem dochodowym kosztów związanych z pracą zdalną powinny zostać utrzymane w odniesieniu do projektowanych regulacji, w tym również w zakresie, w jakim na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem pracodawca zwraca np. koszty energii elektrycznej czy dostępu do Internetu. Są to bowiem koszty bezpośrednio związane z eksploatacją sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej. Wyraźne uregulowanie kwestii skutków podatkowych w projektowanych przepisach ma zapobiec wątpliwościom interpretacyjnym”.

Wszystko wskazuje więc na to, iż praca zdalna na stałe wejdzie do naszego porządku prawnego. To oznacza, że pracodawcy staną przed obowiązkiem dostosowania aktualnych regulaminów pracy do nowej rzeczywistości. Nie jest pewne czy omawiana nowelizacja stanie się obowiązującym prawem w aktualnym kształcie, jednakże 7 czerwca 2022 roku Projekt wpłynął do Sejmu, a dzień później skierowano go do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Jeżeli projekt pomyślnie przejdzie wszystkie procedury, nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przepisy dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie pracy mają szansę wejść w życie jeszcze w 2022 roku.

 

Przydatne linki

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. Księgowości

Zobacz także