Współczynnik do ekwiwalentu w 2023 roku

W dniu ustania zatrudnienia jednym z obowiązków pracodawcy jest rozliczenie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ile wynosi ekwiwalent za rok 2023 zaleznie od wymiaru etatu?

 

Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu Pracy „w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – ustala się ekwiwalent pieniężny.

Powyższe oznacza, że w dniu ustania zatrudnienia jednym z obowiązków pracodawcy jest rozliczenie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Dotyczy to urlopu za bieżący rok kalendarzowy (w wymiarze proporcjonalnym do długości zatrudnienia w zakładzie pracy w aktualnym roku) jak również za urlop zaległy.

 

   UWAGA! Niedopuszczalne jest zawarcie porozumienia o wypłacie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w trakcie trwania stosunku pracy, gdy nie dochodzi do wygaśnięcia czy też rozwiązania umowy o pracę.

 

Ile wynosi ekwiwalent za urlop w 2023 roku?

Współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego uzgadnia się w każdym roku kalendarzowym. Za 1 dzień urlopu wypoczynkowego w roku 2023 wynosi on 20,83. Wskaźnik ten oblicza się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. Zgodnie z powyższym:

[365 dni – (53 niedziele + 10 dni świąt przypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy) ] ÷ 12 = 20,83

W przypadku tzw. niepełnoetatowców wartość współczynnika do ekwiwalentu ulega proporcjonalnemu obniżeniu. W 2023 r. współczynnik dla pracownika zatrudnionego:

  • na 3/4 etatu wynosi: 20,83 x 3/4 = 15,62
  • na 1/2 etatu wynosi: 20,83 x 1/2 = 10,42
  • na 1/3 etatu wynosi: 20,83 x 1/3 = 6,94
  • na 1/4 etatu wynosi: 20,83 x 1/4 = 5,21

 

 Należy pamiętać, że w momencie wypłaty ekwiwalentu urlopowego jest stosowany współczynnik z roku, w którym wypłaca się ten ekwiwalent, tzn. ekwiwalent za urlop należny z 2021 roku oraz za 2022 rok w 2023 roku – należy obliczyć stosując współczynnik z 2023 roku.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także