Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy rodzicielskiej i work-life balance na ostatniej prostej!

Sejm przyjął 18 z 45 senackich poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy i skierował dokument do Prezydenta. Nowela wdraża do krajowego systemu prawnego – z kilkumiesięcznym opóźnieniem – dwie unijne dyrektywy: rodzicielską i work-life balance.

 

Senat 8 marca br. wprowadził 45 poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2932). Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrzyła je 9 marca br. i postanowiła większość z nich odrzucić. Pośród przyjętych 18 zmian większość – jak widać poniżej – miała charakter redakcyjny i doprecyzowujący.
Poniżej dokładna lista oraz treść zmian zaproponowanych przez senatorów, które zostały poparte i przyjęte przez członków sejmowej komisji.

 

Pełna lista zmian do nowelizacji Kodeksu pracy przyjęta 9 marca br. przez Sejm

pkt 5) w art. 1 w pkt 35 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Urlop rozpoczyna się w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie później niż 21 dni od dnia odpowiednio przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza albo przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.”,”;

pkt 18) w art. 11 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) w art. 61b po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: – 5 – „4a. Do wniosku w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), dołącza się oświadczenie tego ubezpieczonego o posiadaniu przez dziecko takiego zaświadczenia.”.”;

pkt 19) w art. 13 w pkt 3, w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy, pracownicy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854). W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 Kodeksu pracy.”;

pkt 20) w art. 14 w pkt 2, w ust. 6 wyrazy „w formie odniesienia do” zastępuje się wyrazami „poprzez wskazanie”;

pkt 27) w art. 19 w pkt 4, ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Szef Kancelarii Sejmu jest przełożonym Komendanta Straży Marszałkowskiej oraz – w sprawach ze stosunku służbowego – przełożonym jego zastępców.”;

pkt 28) w art. 19 w pkt 14, w art. 24a w ust. 3 po wyrazie „posiadania” dodaje się wyrazy „co najmniej”;

pkt 29) w art. 19 w pkt 14, w art. 24b skreśla się ust. 1;

pkt 30) w art. 19 w pkt 18, w ust. 1a skreśla się wyrazy „w rozumieniu art. 1881 Kodeksu pracy”;

pkt 31) w art. 19 w pkt 34 w lit. b, w ust. 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej w roku kalendarzowym, w którym został przyjęty do służby, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca służby, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego.”;

pkt 32) w art. 19 w pkt 37, w art. 61 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „pogrzebu” zastępuje się wyrazami „zgonu i pogrzebu”;

pkt 35) w art. 19 w pkt 51 w lit. a wyraz „pracownik” zastępuje się wyrazami „funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej”;

pkt 38) w art. 27 oraz w art. 32 w ust. 1 skreśla się wyrazy „– rodzic dziecka”;

pkt 39) w art. 30 w ust. 1 oraz w art. 31 w ust. 1 skreśla się wyrazy „– rodzica dziecka”;

 

Chcesz wiedzieć więcej o zmianach w Kodeksie pracy? Skontaktuj się z >> Kancelarią Prawa Pracy << Grant Thornton!

 

pkt 40) dodaje art. 32a w brzmieniu: „Art. 32a. 1. Do pracownika, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jest uprawniony do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, o którym mowa w art. 183 § 11 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się art. 183 § 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Urlop jest udzielany w terminie określonym we wniosku pracownika, jednak nie dłuższym niż 35 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

pkt 41) dodaje się art. 32b w brzmieniu: „Art. 32b. 1. Pracownik, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego, w wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą. 2. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 1821a § 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3. Części urlopu rodzicielskiego, o której mowa w art. 1821a § 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, udziela się na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

pkt 42) dodaje się art. 32c w brzmieniu: „Art. 32c. 1. Pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z części urlopu rodzicielskiego w wymiarze różnicy między wymiarem urlopu rodzicielskiego określonym w art. 1821a § 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a wymiarem urlopu określonym w art. 1821a § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 2. Części urlopu rodzicielskiego, o której mowa w ust. 1, udziela się na zasadach określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części lub był uprawniony do urlopu rodzicielskiego, na podstawie art. 183 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.”;

pkt 43) w art. 36 w ust. 2 oraz w art. 37 w ust. 2 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”;

pkt 44) dodaje się art. 37a w brzmieniu: „Art. 37a. Ubezpieczony, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części lub wykorzystał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za części urlopu rodzicielskiego na zasadach określonych w art. 32b i art. 32c w wysokości określonej w ustawie zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

 

Przebieg prac legislacyjnych można sprawdzić >> TUTAJ <<.

 

 

oprac. HZK za Sejm i Senat

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także