Alert! Od 5 sierpnia 2023 roku obowiązują nowe i zmodyfikowane kody tytułów ubezpieczenia

Rozporządzenie resortu rodziny sprzed miesiąca wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikuje wybrane spośród już istniejących. Co dokładnie się zmieni od 5 sierpnia br.? 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r. (Dz.U. poz. 1388) wprowadza istotne zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia – pojawiają się dwa zupełnie nowe kody, a 7 dotąd istniejących ulega modyfikacjom. Zmiany wchodzą w życie już jutro, tj. 5 sierpnia 2023 roku. W przypadku dokumentów przekazywanych do ZUS za okresy przypadające przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia stosuje się kody tytułów ubezpieczenia obowiązujące w okresach, których te dokumenty dotyczą – przypomina ZUS.

 

Jakie są nowe kody tytułów ubezpieczenia ZUS od 5 sierpnia 2023 roku?

ZUS w dzisiejszym komunikacie na powyższy temat informuje, że nowe kody tytułów ubezpieczenia obejmują następujące grupy osób:

  1. ubezpieczonych niepobierających zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego (zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r.), niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, nie mających obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – ich nowy kod to: 09 42;
  2. studentów i doktorantów kształcących się w Polsce, absolwentów na obowiązkowym stażu w w naszym kraju oraz uczestników kursów języka polskiego lub kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim (wg art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z 27 sierpnia 2004 r.) – ich nowy kod to: 18 23.

Które opisy kodów tytułów ubezpieczenia zostały zmodyfikowane od 5 sierpnia 2023 roku?

Jak informuje ZUS, zmiany w opisach kodów dotyczą następujących ubezpieczonych:

  • 11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,
  • 18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • 18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • 22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • 25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za ZUS

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także