Od 28 września br. pracownicy zwolnieni z opłat sądowych, ale...

28 września br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która zwalnia pracowników z ponoszenia jakichkolwiek opłat sądowych w I instancji. Ale UWAGA – w przypadku przegranej trzeba zwrócić m.in. koszty zastępstwa procesowego!

 

13 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie opłat sądowych ponoszonych w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Z jakich opłat i kosztów sądowych są zwolnieni pracownicy od 28 września 2023 roku?

Zgodnie z modyfikacją art. 35 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „w sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od wartości przedmiotu sporu ponad tę kwotę, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę od apelacji.”

Powyższe oznacza, że pracownicy będą zwolnieni z opłat od wszelkich pism, pozwów, wniosków, zażaleń czy skargi kasacyjnej, z wyjątkiem opłaty sądowej od apelacji, jeżeli wartość przedmiotu sporu będzie przewyższać 50 000 zł. W takim przypadku pracownik będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu ponad kwotę 50 000 zł. Opłata ta nie będzie wynosiła jednak więcej niż 200 000 zł (art. 13 ust. 2 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Przegrana pracownika oznacza konieczność zwrotu m.in. kosztów zastępstwa procesowego!

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi – m.in. kosztów zastępstwa procesowego. Art. 98 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu) (…)”. Równocześnie warto wiedzieć, że zgodnie z art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

 

 Pracodawcy, tak jak dotychczas, będą zobowiązani do uiszczenia opłaty podstawowej od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Opłata podstawowa wynosi 30 zł (art. 14 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

Nowe przepisy będą stosowane do pism i wniosków wnoszonych po dniu wejścia w życie nowelizowanych przepisów.

 

Szukasz wsparcia prawnego w zakresie sporów z pracownikami? Skontaktuj się z >> Kancelarią Prawa Pracy << Grant Thornton!

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także