Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców jeszcze w 2024 roku!

Rada Ministrów zgodziła się na wprowadzenie wakacji składkowych dla mikroprzedsiębiorców. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman potwierdził dziś kluczowe założenia tego rozwiązania.

 

Resort Rozwoju poinformował dziś o zatwierdzeniu przez rząd tzw. wakacji składkowych – rozwiązania obiecanego przez obecny gabinet w ramach pierwszych 100 dni funkcjonowania rządu. Inicjatywa ta, mająca wesprzeć ok. 1,7 mln mikroprzedsiębiorców, ma wejść w życie jeszcze w bieżącym roku. Kto dokładnie będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych oraz na jakich zasadach?

 

Dla kogo są przewidziane wakacje składkowe?

Wakacje składkowe adresowane są do najmniejszych przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), opłacających składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz za nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, poza sobą samym. Wakacje te dotyczą wyłącznie własnych składek takich przedsiębiorców. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa), a wsparcie ma być udzielane w trybie pomocy de minimis.

 

 UWAGA! Program nie obejmie osób prowadzących działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, aby zapobiec praktykom „wypychania” pracowników na samozatrudnienie.

 

Jakie są założenia programu wakacji składkowych?

Program wakacji składkowych jest dobrowolny i ma umożliwić uprawnionym przedsiębiorcom zwolnienie w dowolnie wybranym przez siebie miesiącu każdego roku z obowiązku opłacania składek na następujące ubezpieczenia:

  • społeczne,
  • Fundusz Pracy
  • oraz Fundusz Solidarnościowy.

Skorzystanie z wakacji składkowych nie będzie wymagało od przedsiębiorcy zawieszania działalności gospodarczej – w czasie korzystania z ulgi przedsiębiorca nadal będzie mógł generować przychody z działalności, przy czym rocznie nie będą one mogły przekroczyć 2 mln euro.

 

 WAŻNE! Skorzystanie z wakacji składkowych nie wpłynie na prawo do zasiłku chorobowego, ani wysokość świadczeń emerytalno-rentowych, gdyż składki zostaną pokryte z budżetu państwa.

 

Co zrobić, żeby móc skorzystać z wakacji składkowych?

Aby skorzystać z wakacji składkowych, trzeba będzie złożyć elektroniczny wniosek za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS na miesiąc przed planowanym okresem zwolnienia. Wniosek złożony po terminie (lub w przypadku zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem) nie będzie rozpatrywany.

 

 Mimo korzystania z wakacji składkowych, przedsiębiorca nadal będzie zobowiązany do złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z ulgi, z zachowaniem standardowego terminu do 20. dnia następnego miesiąca.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za MRiT

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także