Wczasy pod gruszą czy świadczenie urlopowe?

Na jakie dopłaty do urlopu wypoczynkowego mogą w tym roku liczyć poszczególne grupy pracowników? Kiedy pracodawca ma obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Czym się różni świadczenie urlopowe od dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS?

 

Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów osób zatrudnionych na umowę o pracę, a pracodawca musi pamiętać, że nie przestrzegając przepisów w tym zakresie i nie udzielając urlopu pracownikom, podlega karze grzywny. Wymiar urlopu zależy od historii zawodowej pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik rozpoczynający w swoim życiu karierę zawodową uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru mu przysługującego. Zatem prawo do urlopu narasta proporcjonalnie względem upływu zatrudnienia i powiększa się w kolejnych miesiącach o 1/12 przysługującego danej osobie wymiaru urlopu.

 

Ile dni urlopu przysługuje pracownikom w kolejnych latach zatrudnienia?

Wymiar urlopu wypoczynkowego, zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy, wynosi odpowiednio:

 • 20 dni – dla pracowników zatrudnionych łącznie u wszystkich pracodawców krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – dla pracowników zatrudnionych łącznie u wszystkich pracodawców minimum 10 lat.

 

Do okresów zatrudnienia wliczane są także lata nauki. Zgodnie z artykułem 155 Kodeksu pracy, do wymiaru przepracowanych lat wlicza się odpowiednio:

 • po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej – nie więcej niż 3 lata,
 • po ukończeniu średniej szkoły zawodowej – nie więcej niż 5 lat,
 • po ukończeniu średniej szkoły ogólnokształcącej – nie więcej niż 4 lata,
 • po ukończeniu szkoły policealnej – 6 lat,
 • po ukończeniu szkoły wyższej – 8 lat.

 

 UWAGA! Okresy nauki nie sumują się!

 

Część etatu – urlop obliczany proporcjonalnie

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze etatu przelicza się urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do etatu, na godziny. Jak to wygląda na przykładzie?

Pracownik, któremu przysługuje wymiar 20 dni urlopu wypoczynkowego i który jest zatrudniony na ½ etatu, będzie miał do odbioru następującą liczbę dni urlopu (zgodnie z poniższymi obliczeniami):

20 dni / 2 = 10 dni urlopu – na ½ etatu

10 dni x 8 h = 80 h urlopu do wykorzystania

 

W zależności od grafiku czasu pracy pracownika, w poszczególnych dniach urlop zmniejsza się godzinowo. Skoro już znamy wymiar urlopu, pora na analizę wydatków.

 

Działalność socjalna – Fundusz Socjalny (ZFŚS)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to fundusz celowy, którego środki służą finansowaniu działalności socjalnej danego zakładu pracy, zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. Fundusz jest tworzony z corocznego odpisu podstawowego oraz odpisów fakultatywnych, przekazywanych dwa razy w roku na rachunek bankowy Funduszu.

 

Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy, którzy na 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej:

 • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty;
 • minimum 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa;
 • wszyscy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

 

Ważne jest również to, aby zasady i warunki korzystania z ZFŚS pracodawca określił w regulaminie. Dokument ten powinien definiować przede wszystkim kto może skorzystać ze świadczenia oraz jakie musi spełniać warunki.

 

 UWAGA! Pracodawcy, którzy nie są zobligowani do stosowania układu zbiorowego pracy ani do publikacji regulaminu wynagradzania, powinni zawiadomić swoich pracowników o braku tworzenia funduszu świadczeń urlopowych – jeśli podejmą taką decyzję – oraz o niewypłacaniu omawianego świadczenia. Komunikat ten należy przekazać w styczniu każdego roku, wykorzystując metodę komunikacji obowiązującą u danego pracodawcy (np. komunikat mailowy, pisemne informacje, ogłoszenie na tablicy informacyjnej). Natomiast pracodawcy, na których ciąży obowiązek przestrzegania układu zbiorowego pracy lub wydania regulaminu wynagradzania, muszą umieścić stosowną informacją dotyczące nieutworzenia funduszu i niepłacenia świadczenia urlopowego bezpośrednio w tych dokumentach.

 

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS, tj. „wczasy pod gruszą”

Jednym z najpopularniejszych świadczeń socjalnych, na jakie decydują się pracodawcy, jest dofinansowanie do wypoczynku, potocznie nazywane wczasami pod gruszą. W takiej sytuacji regulamin powinien określać:

 • jakie wymagania musi spełnić pracownik, który chciałby otrzymać dofinansowanie (np. oświadczyć jaka przypada wysokość dochodu netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, ponieważ świadczenia te powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika);
 • wysokość dofinansowania (są ustalane na podstawie oświadczenia pracownika o sytuacji życiowej);
 • częstotliwość wypłat świadczenia;
 • wymiar nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, umożliwiający skorzystanie ze świadczenia.

 

Jak ustalić wysokość dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS?

Wysokość dofinansowania do „wczasów pod gruszą” nie może przekroczyć wysokości odpisu na ZFŚS. Jest to kwota 6 445,71, która stała się podstawą naliczania odpisu na ZFŚS w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenia urlopowe z ZFŚŚ są uzależnione od warunków pracy i wynoszą odpowiednio:

 • 2 417,14 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w normalnych warunkach pracy,
 • 3 222,86 zł dla pracownika zatrudnionego na pełen etat i w szczególnych warunkach lub wykonującego pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
 • 322,29 zł dla pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki,
 • 386,74 zł dla pracownika młodocianego w drugim roku nauki,
 • 451,20 zł dla pracownika młodocianego w trzecim roku nauki.

 

 UWAGA! Przepisy ustawy o ZFŚŚ wymieniają pracodawców, którzy mogą wypłacać świadczenie urlopowe, ale nie stanowią, że owo świadczenie musi być wypłacane obowiązkowo. Świadczenie urlopowe ma charakter wyłącznie uznaniowy.

 

Pracodawcy mogą również dobrowolnie zwiększyć odpis podstawowy o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź będącą byłym pracownikiem posiadającym uprawnienia emeryta lub rencisty. Więcej o tym zagadnieniu pisaliśmy tutaj >> Skoczyła wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 roku! – (poradnikhr.blog)

Z kolei w przypadku nauczycieli obowiązują nieco inne zasady dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS oraz inne kwoty dopłat – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na portalu Prawo.pl >> Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane <<.

 

 WAŻNE! Dofinansowanie do wypoczynku w formie wczasów pod gruszą wypłacane ze środków ZFŚS podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Ponadto, jeżeli pracodawca ze środków ZFŚS dofinansowuje wyłącznie wypoczynek w postaci wczasów pod gruszą, takie świadczenie może być zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej 1000 zł w roku podatkowym.

 

Świadczenie urlopowe, to nie to samo, co dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS!

Dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS nie należy mylić ze świadczeniem urlopowym. Ustawa o ZFŚS przewiduje również inną formę dopłaty do urlopu, tj. właśnie wypłatę świadczenia urlopowego. Świadczenie to wypłacane może być przez pracodawcę, który na dzień 1 stycznia zatrudnia mniej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawca nie jest zobowiązany wtedy do tworzenia ZFŚS, ale może utworzyć fundusz na zasadach przewidzianych w ustawie lub wypłacać wspomniane świadczenia urlopowe.

 

 WAŻNE! Nie jest możliwe jednoczesne tworzenie ZFŚS i wypłacanie świadczeń urlopowych.

 

Ile wynosi świadczenie urlopowe w 2024 roku?

Świadczenie urlopowe różni się od dofinansowania tym, że przy ustalaniu wysokości nie stosuje się kryteriów socjalnych dla pracowników, takich jak np.: wysokość wynagrodzenia, staż pracy, liczba członków rodziny zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym. Jego wypłata jest uzależniona przede wszystkim od liczby faktycznie wykorzystanych dni urlopu – przysługuje każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zgodnie z art. 5 ustawy o ZFŚS, świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

 

Świadczenie urlopowe jest ustalane indywidualnie przez pracodawcę, a jego wysokość nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego. Na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w warunkach normalnych wynosi ona 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Z kolei maksymalna wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy wypłacie tego świadczenia kluczowy jest także wymiar etatu, względem którego świadczenie urlopowe liczone jest proporcjonalnie.

 

W 2024 roku maksymalna wysokość świadczenia urlopowego jest następująca:

 • dla pracowników zatrudnionych w standardowych warunkach pracy:
  • na pełny etat – 2 417,14 zł
  • na 3/4 etatu – 1 812,86 zł,
  • na 1/2 etatu – 1 208,57 zł,
  • na 1/4 etatu – 604,29 zł;
 • dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze:
  • na pełny etat – 3 222,86 zł,
  • na 3/4 etatu – 2 417,15 zł,
  • na 1/2 etatu – 1 611,43 zł,
  • na 1/4 etatu – 805,72 zł;
 • dla pracowników młodocianych:
  • w pierwszym roku nauki – 322,29 zł,
  • w drugim roku nauki – 386,74 zł,
  • w trzecim roku nauki – 451,20 zł.

 

Zasadniczo świadczenia urlopowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale mogą korzystać również z pewnych zwolnień, jak np. PIT dla młodych (zerowy PIT dla młodych). Świadczenie urlopowe natomiast nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Młodszy specjalista ds. kadr i płac, outsourcing Grant Thornton

Zobacz także