Zdalna praca w Tarczy 4.0

Doprecyzowanie przepisów dotyczących zdalnej pracy w przyjętej przez Sejm tzw. Tarczy 4.0.

 

Stan epidemii spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-19 spowodował wiele istotnych zmian na rynku pracy. W marcu br. pracodawcy, którym specyfika pracy na to pozwalała, zdecydowali się na przeniesienie pracowników do pracy zdalnej, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania biznesu oraz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych.

 

Ogólne zasady pracy zdalnej w Tarczy 1.0

Ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych potocznie zwana Tarczą 1.0, uregulowała bardzo ogólnie kwestię pracy zdalnej, dając pracodawcy prawo do zlecenia pracownikowi czasowo pracy zdalnej poza stałym miejscem pracy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

Konieczność indywidualnych regulacji przez pracodawców

Jednak tempo zmian i brak jasnych przepisów napawał niepokojem pracowników i pracodawców, którzy samodzielnie starali się regulować zasady pracy zdalnej poprzez tworzenie wewnętrznych regulaminów i procedur opisujących szczegółowo wykonywanie obowiązków w domu.

 

Powrót do regulacji zdalnej pracy w najnowszej rządowej tarczy

Niedawno ustawodawca zdecydował się ponownie pochylić nad przepisami dot. pracy z domuw ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm 4 czerwca 2020 r., zwanej Tarczą 4.0.

 

Chcesz wiedzieć, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy uratować miejsca pracy? Zajrzyj tutaj >> (klik).  

 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zdalnej pracy w Tarczy 4.0

W projektowanej ustawie znalazły się następujące przepisy doprecyzowujące sposób wykonywania pracy zdalnej:

  • wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy,
  • środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca,
  • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania,
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

 

Bieżący etap legislacyjny 

Ustawa została skierowana do dalszych prac do Senatu, zatem poszczególne rozwiązania mogą jeszcze ulec zmianie.

Obecnie wiele spośród firm krajowych i międzynarodowych powoli wraca do pracy w biurach, zapewniając wszelkie środki ochronne zatrudnionym. Równocześnie większość pracodawców pozostawia wybór pracownikom, by mogli samodzielnie zdecydować o tym, czy chcą pracować stacjonarnie czy kontynuować pracę zdalną.

 

 

Szukasz informacji z zakresu prawa pracy w kontekście pandemii koronawirusa? Kliknij:

Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników

 

Skorzystaj z pakietu szczepionkowego Grant Thornton >>.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj